vannavløp og rør

Hovedplan vann, avløp og vannmiljø, Gjerdrum

Gjerdrum kommune hadde behov for en ny hovedplan som omfattet både vann, avløp og vannmiljø for hele kommunen, en plan til bruk som beslutningsgrunnlag for hvilke prosjekter som skal prioriteres fremover. Oppdraget omfattet utarbeidelse av hovedplan etter DiVA-metodikken.

Prosjektnavn

Hovedplan vann, avløp og vannmiljø, Gjerdrum

Kunde

Gjerdrum kommune

Sted

Norge

Periode

2019

Oppdraget

Gjerdrum kommune har opplevd en stadig økning i innbyggertall, og det er forventet en videre årlig vekst på 2,5 prosent. For å sikre vannbehovsutviklingen må det en tilsvarende reduksjon i vannlekkasjer til. Gjerdrum er eierkommune i Nedre Romerike Vannverk IKS, som nylig utarbeidet en strategi mot 2040 for fremtidig vannforsyning. Det var derfor behov for en oppdatert hovedplan for Gjerdrum kommune som bidrar til å gjennomføre strategiene NRV har lagt opp til.

Samtidig var det også behov for å oppdatere hovedplanen for avløp. Gjerdrum kommune har en rolle i vannforskriftsarbeidet med å beskytte og sikre bærekraftig bruk av vannressursene. Det ble derfor besluttet at den nye hovedplanen også skulle inkludere vannmiljø som tema.

Målet med hovedplanen er å kunne identifisere de strategiene og tiltakene som vil gi best kost/nytte i forhold til tjenesteaktivitet, og at planen skal kunne bli brukt som beslutningsgrunnlag for hvilke prosjekter som skal prioriteres fremover.

 

Løsningen

I dette oppdraget ble det utarbeidet en hovedplan vann, avløp og vannmiljø for hele Gjerdrum kommune basert på «best praksis» i bransjen, dvs. på metodikken beskrevet i DiVA-guiden som igjen er basert på metodikken omtalt i Norsk Vann-rapport 196 «Veiledning i tilstandskartlegging og fornyelse av VA-transportsystemer».

DiVA står for digital VA-forvaltning, og er en guide som tar brukeren gjennom ulike steg for utarbeidelse av gode hoved- og saneringsplaner. Norconsult har selv vært med på å utarbeide denne metodikken, og har god erfaring med bruk av denne metoden i flere oppdrag.

For å få kartlagt utfordringene i kommunen og for å få et godt beslutningsgrunnlag, ferdigstilte kommunen parallelt med hovedplanarbeidet en ROS-analyse for vann og avløp. Ved å følge stegene i DiVA-metodikken ble det blant annet utarbeidet konkrete mål for planperioden, dagens måloppnåelse ble vurdert og det ble utarbeidet strategier og tiltak for å øke måloppnåelsen i løpet av planperioden.

 

Resultatet

Hovedplanen munnet ut i en prioritert liste over tiltak og strategier for den neste tiårsperioden.  Planen vil bli brukt som et beslutningsgrunnlag og et prioriteringsverktøy for hvilke prosjekter som skal gjennomføres for neste planperiode. For å gjøre planen lettere kommuniserbar ovenfor politikerne ble hovedplansdokumentet utarbeidet i to deler. Hoveddelen inneholder den viktigste informasjonen og konklusjonen av planarbeidet, mens vedleggsdelen inneholder grunnlagsinformasjonen. 

Oppdraget ble utført gjennom et tett og godt samarbeid mellom kommunen og rådgiver, da kommunen selv sto for utarbeidelsen av flere av kapitlene i hovedplanen. Dette resulterte i at hovedplanen ble til ved et felles lagarbeid mellom kommunen og rådgiver, og en fremtidsrettet plan som er lett å følge opp fra kommunen sin side.   

 

  • Mareike Anika Bjerkeli

    Rådgiver

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid