Stabekkvassdraget – Kartlegging av flomveier

Stabekkvassdraget, eller Stabekken, drenerer områdene fra Øvrevoll via Jarmyra og ned til Holtekilen i Bærum utenfor Oslo. Ekstreme nedbørhendelser de senere årene, og da særlig flommen i august 2016, har satt fokus på flomutsatte områder i Bærum, og kommunen ønsket på denne bakgrunnen en kartlegging av flomveier i Stabekkvassdraget. Norconsult bisto kommunen med denne flomkartleggingen.

Prosjektnavn

Stabekkvassdraget – Kartlegging av flomveier

Kunde

Bærum kommune

Sted

Norge

Periode

2018

Oppdraget

Ekstreme flomhendelser synes å opptre stadig hyppigere og klimaforskere er samstemt om at høyere global temperatur vil gi økt omfang og hyppighet av ekstreme nedbørhendelser både i intensitet og volum. Det forventes at årsnedbøren i Oslo og Akershus vil øke med 15 prosent frem mot år 2100. Klimaendringer, sammen med økt urbanisering, har gitt Bærum kommune store utfordringer med skader på infrastruktur og bebyggelse på grunn av ukontrollerte mengder overvann. Den kraftige nedbørhendelsen i august 2016 ga lokalt store utfordringer med overvannshåndtering også i Stabekkvassdraget, og skadene som oppsto under og i kjølvannet av denne hendelsen er også utgangspunktet for analysene som ble utført.

Løsningen

Det ble gjort ekstremnedbøranalyser og satt opp en hydraulisk modell for dynamisk modellering av nedbør på overflaten og overflateavrenning i kombinasjon med vannføring i rørnettet. Formålet var å kartlegge kritiske punkt i vassdraget. Kartleggingen ble gjort for ekstremnedbør med gjentaksintervall fra 25 til 200 år, alle med 40 prosent klimapåslag. Modellen ble kontrollert mot observerte flomhendelser fra flommen i august 2016. Modellen ble satt opp med verktøyet Mike Flood og besto av følgende komponenter: • Terrengmodell • Infiltrasjon • Ruhet • Nedbør • Ledningsnett Som terrengdata ble det benyttet laserskannede data.

Resultatet

Hovedresultatet fra beregningene var flomsonekart med kapasitetskart for ledningsnettet for 25-, 50- og 200 års gjentaksintervall med klimapåslag. De mest utsatte områdene viste seg å typisk være utsatt også ved forholdsvis lave gjentaksintervall. Stabekkvassdraget består av villabebyggelse og tettbebygde områder, og vannet går både i dagen og lukket i rørsystem og kulverter. Det ble i samarbeid med kommunen valgt ut fire problemområder i vassdraget som ble vurdert nærmere med hensyn på flomtiltak. Her ble det gått inn i mulige løsninger på flomproblematikken • Lokal overvannshåndtering • Bekkeåpning • Magasinering/ flomdempning • Bruk av eksisterende infrastruktur til flomavledning (flomtunnel) • Separering av avløpssystemet • Fraføring av vann og sekundære flomveier Konsekvenser for flom i forbindelse med planlagt ny E18 ble også vurdert i prosjektet.

  • Jon Olav Aashaug Stranden

    Gruppeleder Hydrologi og Hydraulikk

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid