Sentrale mottaksanlegg for overskuddsmasser på Jæren

Norconsult har, i samarbeid med Haver advokatfirma, bistått Rogaland fylkeskommune med å utrede hva som skal til for etablering av sentrale mottaksanlegg for overskuddsmasser på Nord-Jæren og tiltak for å sørge for en mer bærekraftig massehåndtering.

Prosjektnavn

Sentrale mottaksanlegg for overskuddsmasser på Jæren

Kunde

Rogaland fylkeskommune

Sted

Norge

Periode

2020 til 2022

Oppdraget

 

Hvert år blir nær sju millioner tonn bygge- og anleggsmasser til overs på Jæren. Rogaland fylkeskommune er den eneste fylkeskommunen som har vedtatt regionalplan for massehåndtering og har et mål om 70% gjenbruk og gjenvinning av masser i regionen. Basert på de store mengdene overskuddsmasser som skal håndteres fremover, og ønsket om en bærekraftig håndtering av disse, ble det identifisert et behov for å etablere ett eller flere sentrale mottaksanlegg for overskuddsmasser. Det eksisterer kun ett gjenvinningsanlegg i regionen i dag, og dersom det blir økte krav til gjenvinning av masser, vil det være behov for flere tilbud. Norconsult ble derfor engasjert for å gjøre nødvendige forberedelser slik at ett eller flere sentrale mottaksanlegg for gjenbruk og gjenvinning kan etableres på Jæren.

Norconsults oppdrag begynte våren 2020 og har bestått av en rekke aktiviteter:

 • Informasjonsinnhenting, workshops, samtaler med bransje, kommuner og Statsforvalter.
 • Utredning av egnede arealer for mottaksanlegg på Jæren, hvor man gjennom medvirkning med kommunene og bransjen, siling etter etablerte egnethetskriterier og utredning av disse endte opp med 11 alternative arealer.
 • Analyse av forventede volumer, fraksjoner og hvor massene vil oppstå.
 • Markedsvurdering, inkludert lønnsomhetsvurdering hvor ulike scenarier ble simulert for å undersøke hva som ville være enklest å realisere på kort sikt.
 • Gjennomgang av juridiske virkemidler som det offentlige kan ta i bruk for å stimulere til økt gjenvinning (utført av underleverandør Haver advokatfirma).
 • Gjennomgang av egnede eier- og driftsmodeller, inkludert sonderinger med aktuelle bransjeaktører (utført av underleverandør Haver advokatfirma).
 • Beskrivelse av rammebetingelser, suksessfaktorer og andre prosjekter og studier innen bærekraftig massehåndtering.
 • Beskrivelse av funksjon og drift av anlegg.

 

Løsningen

 

Prosjektet ble gjennomført med stor del av medvirkning fra fylkeskommunen, kommuner, miljømyndigheter, utbyggere, entreprenører, pukkprodusenter og avfallsselskap. For å øke etterspørselen etter gjenvunnede materialer og stimulere til bærekraftig massehåndtering, ble det anbefalt at fylkeskommunen og andre offentlig utbyggere tar i bruk virkemidler i deres anskaffelser som øker etterspørselen etter gjenvunnede materialer, samt tar i bruk rettslige virkemidler som kan bidra til å redusere mengden masser som deponeres, og dermed gjøre det mer attraktivt å levere masser til gjenvinning.

Sluttrapporten fra prosjektet inneholder en stor mengde informasjon om bærekraftig massehåndtering og kan leses på: Avfall for noen, ressurs for andre? - Rogaland fylkeskommune (rogfk.no)

 

 • Kristian Mejlgaard Ulla

  Faspesialist

 • Kontakt oss

  Tverrfaglig samarbeid