Skjeggestadåsen, felt B14 - detaljregulering av boligfelt

Norconsult utarbeider detaljregulering med mulighetsstudie av et boligområde i Re. Formålet med planen er å tilrettelegge for gode bomiljøer som tilpasser seg omkringliggende terreng.

Prosjektnavn

Detaljregulering av boligfelt i Skjeggestadåsen, felt B14

Kunde

Mesterhus Tønsberg AS

Sted

Norge

Periode

2021

Oppdraget

Området er en del av et større boligfelt og befinner seg på et høydedrag som er ubebygd og med utsikt over landbrukslandskap. 

Hensikten med planen er å legge til rette for eneboliger, tomannsboliger og rekkehus. Det tas utgangspunkt i at det skal etableres rundt 50 boenheter. 

Løsningen

Bebyggelsen vurderes plassert slik at det beholdes et grønt drag som vil gi gode muligheter for lek og bevegelse innenfor dette delfeltet. 

Det vil gjennomføres en mulighetsstudie for å optimalisere boligenes plassering. Her vil også vei og vann- og avløpsanlegg være med i vurderingen.  

Kontaktpersoner

Anette Olshausen

Seniorrådgiver

Kontakt oss

Tverrfaglig samarbeid