illustrasjon av et stort brunt universitetsbygg

Universitetet i Oslo (UiO) - Livsvitenskapsbygget

Norconsult har stått for prosjektering innen VA og vassdrag i forbindelse med etablering av Livsvitenskapsbygget i Forskningsparken Oslo. Leveransen har bestått av omlegging av eksisterende, kommunalt VA-anlegg, gjenåpning av Gaustadbekken og overvannshåndtering.

Prosjektnavn

Livsvitenskapsbygget

Kunde

Statsbygg

Sted

Norge

Periode

2019 til 2024

Nøkkeltall

  • Areal: 100 000 kvm
  • Ferdigstilling: 2024

Oppdraget

Kunnskapsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å bygge Norges største universitetsbygg ved Universitetet i Oslo. Livsvitenskapsbygget skal gi realfagene og livsvitenskap, og i særdeleshet medisinsk og helsefaglig forskning, gode rammevilkår i fremtiden.

Bygget skal også legge til rette for bredt forskningssamarbeid med næringsaktører som bioteknologiselskaper og helseforetak. Om lag 1000 ansatte og 1600 studenter skal ha sitt daglige virke i bygget.

Beliggenheten i Gaustadbekkdalen, sentralt i Oslo, legger til rette for et strategisk samarbeid med Ullevål universitetssykehus, Forskningsparken og næringslivet i Oslo. Statsbygg leverte skisseprosjektet til Kunnskapsdepartementet i 2015 og ferdigstilte forprosjektet med påfølgende kvalitetssikring (KS2) høsten 2016.

Stortinget bevilget i 2018 en startbevilgning til prosjektet. Livsvitenskapsbygget sertifiseres som et bærekraftig bygg i klassen BREEAM Excellent. Det er den nest høyeste utmerkelsen for hvor klimavennlig et bygg kan være. Selve byggeprosjektet er stipulert til 5,7 milliarder, mens 1,1 milliarder kroner skal brukes til å fylle bygget med moderne, vitenskapelig utstyr i verdensklasse. Ved etablering av bygget var det behov for omlegging av eksisterende, kommunalt VA-anlegg som krysser tomten.

Gaustadbekken som tidligere ble lagt i rør under bakken, skal åpnes opp og gå i dagen langs sørøstsiden av Livsvitenskapsbygget. Bygget med et fotavtrykk på 16 000 m² skal sikres mot 1000-årsflommen, og har derfor vært fokus på flomsituasjon i Gaustadbekken og hvordan den skal håndteres.

 

Løsningen

Nytt VA-anlegg bestående av store overløpskonstruksjoner, bekkekulvert og plasstøpte kummer etableres. Flomtoppen til den gjenåpnede Gaustadbekken føres i bekkekulverten, og vannstrømmene styres via overløpskonstruksjoner ved bekkens start og slutt på tomta.

Overvann håndteres av infiltrasjonssandfang, regnbed og infiltrasjonsgrøft med overløp til Gaustadbekken og flere store fordrøyningsmagasin. Fordrøyningsmagasinene etableres med regulert påslipp til bekkekulverten.

Tverrfaglig samarbeid