Vannovervåkning vannområde Øyeren 2015-2019

Norconsult AS vil gjennom tiltaksrettet overvåkning i vannområde Øyeren komme frem til tiltak for å oppnå målsetningen i vannforskriften

Prosjektnavn

Vannovervåkning vannområde Øyeren

Kunde

Vannområde Øyeren

Sted

Norge

Periode

2015 til 2019

Oppdraget

Overvåkning av vannområde Øyeren er en helhetlig overvåkning og miljøtilstandsvurdering av vassdragene. Arbeidet skulle legge grunnlag for å foreslå tiltak for å oppnå god økologisk tilstand.

 

Løsningen

Norconsult har i perioden 2015-2019 gjennomført tiltaksrettet vannovervåkning av vannområde Øyeren. Det er prøvetatt fysisk-kjemiske og mikrobiologiske parametere. Prøvetakingen i 2015 omfattet også biologiske parametere. Arbeidet er årlig rapportert.

Norconsult startet med å avklare gode prøvetakningspunkt og utføre månedlige prøvetakninger i henhold til gjeldende veileder. Resultatene ble vurdert og tilstand for de ulike vannforekomstene ble satt. Det ble også gjort trendanalyser for å vurdere utviklingen over tid. For å få lengst mulige tidsserier ble det hentet ut tidligere resultater fra vannmiljø.

  • Leif Simonsen

    Gruppeleder

  • Annelene Pengerud

    Gruppeleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid