Hovedplan transportsystem avløp og miljørisikoanalyse, Hias IKS

Hias IKS hadde behov for en ny hovedplan som omfattet transportsystemet for avløp, en plan til bruk som beslutningsgrunnlag for hvilke prosjekter som skal prioriteres fremover. Oppdraget omfattet utarbeidelse av hovedplan etter DiVA-metodikken, samt utarbeidelse av en miljørisikoanalyse.

Prosjektnavn

Hovedplan transportsystem avløp og miljørisikoanalyse, Hias IKS

Kunde

Hias IKS

Sted

Norge

Periode

2019 til 2020

Oppdraget

Hias IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Hamar, Ringsaker, Stange og Løten. Eierkommunene har ansvar for eget oppsamlingssystem fram til Hias sitt overføringssystem, mens Hias har ansvaret for transportsystemet videre til Hias sitt renseanlegg i Stange. Eksisterende hovedplan trengte å bli oppdatert da regionen hadde vært i stor vekst og rammebetingelsene stadig var i forandring. 

Målet med hovedplanen er å kunne identifisere de strategiene og tiltakene som vil gi best kost/nytte i forhold til tjenesteaktivitet, og at planen skal kunne bli brukt som beslutnings-grunnlag for hvilke prosjekter som skal prioriteres fremover.

 

Løsningen

I dette oppdraget ble det utarbeidet en hovedplan for transportsystemet avløp for Hias IKS basert på «best praksis» i bransjen, dvs. på metodikken beskrevet i DiVA-guiden som igjen er basert på metodikken omtalt i Norsk Vann-rapport 196 «Veiledning i tilstandskartlegging og fornyelse av VA-transportsystemer». DiVA står

for digital VA-forvaltning, og er en guide som tar brukeren gjennom ulike steg for utarbeidelse av gode hoved- og saneringsplaner. Norconsult har selv vært med på å utarbeide denne metodikken, og har god erfaring med bruk av denne metoden i flere oppdrag.

Hovedplanarbeidet startet med en felles workshop ledet av Norconsult, med deltakere både fra Norconsult og Hias IKS, med intensjonen om å forstå hverandres fag, omfang og roller, samt forankre mål og arbeidsprosessen. Workshopen inkluderte en introduksjon av arbeidsmetodikken i DiVA, og resultatet ble en omforent forståelse av oppgaver, avhengigheter og ansvar for utarbeidelse av hovedplanen basert på DiVA-metodikken. 

For å få kartlagt utfordringene og for å få et godt beslutningsgrunnlag ble det parallelt med hovedplanarbeidet gjennomført en miljørisikoanalyse for ledningsnettet. Ved å følge stegene i DiVA-metodikken ble det blant annet utarbeidet konkrete mål for planperioden, dagens måloppnåelse ble vurdert og det ble utarbeidet strategier og tiltak for å øke måloppnåelsen i løpet av planperioden. I forbindelse med hovedplanarbeidet ble det også gjennomført omfattende beregninger av avløpsmengder for vurdering av framtidig kapasitetsbehov. 

 

Resultatet

Hovedplanen munnet ut i en prioritert liste over tiltak og strategier for den neste tiårsperioden.  Planen vil bli brukt som et beslutningsgrunnlag og et prioriteringsverktøy for hvilke prosjekter som skal gjennomføres for neste planperiode.

Oppdraget ble utført gjennom et tett og godt samarbeid mellom Hias og rådgiver, noe som resulterte i at hovedplanen ble til ved et felles lagarbeid mellom Hias og rådgiver, og en fremtidsrettet plan som er lett å følge opp fra Hias sin side.   

 

  • Cecilie Midtsundstad

    Avdelingsleder Kontor

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid