Rapport: Scenarioer for bærekraftig mobilitet i norske byer mot 2050

Samfunnet og fremtiden er preget av stor usikkerhet og forventninger, og krav om at mobilitet og transportsystem må bli mer bærekraftig. Transportplanlegging har tradisjonelt sett basert seg på analyser av en sannsynlig fremtid - med variasjoner av for eksempel høy eller lav vekst. Med omstillingene verden står overfor, er ikke dette lenger tilstrekkelig - og vi trenger supplerende tankesett, metoder og verktøy. Norconsult har i samarbeid med Statens vegvesen utviklet fire mulige fremtidsscenarier som grunnlaget for analyser av hvilke tiltak som bør iverksettes for å oppnå en mest mulig bærekraftig mobilitet i små og mellomstore norske byer og tettsteder med 5 000-100 000 innbyggere frem mot 2050. Det ble i tillegg til scenarioene utarbeidet en arbeidsmodell og et veikart som beskriver hvordan fremsyn og scenarioer kan bli en mer integrert del av transportplanlegging i Statens vegvesen og norske byer framover.

Les hele rapporten her