Naturlandskap med elv, trær, gress og fjell

Biologisk mangfold

Norconsult kartlegger biologisk mangfold i alle økosystemer, både på land, i ferskvann og i havet. Kunnskapen bruker vi til å finne ut hvordan mangfoldet påvirkes av menneskelig aktivitet. 

Norconsult har et solid fagmiljø med kompetanse på biologisk mangfold. Vi jobber blant annet med store oppdrag knyttet til kartlegging av naturtyper og arter, undersøkelser av vannmiljø og konsekvensutredninger av store og små tiltak. 

For å redusere negativ påvirkning på det biologiske mangfoldet, kommer vi tidlig inn i oppdrag og gir råd til hvordan tiltak kan tilpasses og hvor utbyggingsprosjekter bør plasseres eller ikke plasseres for å gi i minst mulig negativ effekt på miljøet. Våre fageksperter er tett på metodene som benyttes i konsekvensutredninger, og jobber i tverrfaglige team når de er involvert i prosjekter med aktiviteter som kan påvirke naturen. 

I alle oppdrag gjør vi en vurdering av nasjonale regelverk, slik som naturmangfoldlovens bestemmelser om bærekraftig bruk (§§ 8-12), vannforskriftens regler om tilstand i vassdrag og bestemmelser om fysiske tiltak i vassdrag og kantsoner. Vi har solid kompetanse innen bærekraftsertifiseringer som BREEAM, og vi har god kjennskap til kriteriene om biodiversitet i EU-taksonomien. 

  • Torgeir Isdahl

    Fagekspert, Biologisk mangfold på land

  • Leif Simonsen

    Fagekspert, Biologisk mangfold i ferskvann

  • Bente Breyholtz

    Fagekspert, Biologisk mangfold i sjø

  • Kontakt oss