Detaljregulering Almetunet bolig

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at Norconsult på vegne av Larvik kommune v/Eiendom og teknisk drift setter i gang arbeid med detaljert reguleringsplan for Almetunet bolig. Det varsles også om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale iht. Plan- og bygningslovens § 17-4.Planområdet omfatter i hovedsak tomten Tunheimveien 30. Tilgrensende eiendommer i vest er tatt med for å rydde opp der eksisterende reguleringsplan ikke samsvarer med bygd situasjon og eiendomsgrenser. Disse områdene skal reguleres til dagens bruk: Det blir altså ingen endringer i forhold til dagens situasjon på disse eiendommene. Areal rundt dagens adkomst (Tunheimveien) er tatt med for å tilrettelegge for utvidelse, som følge av at vegen i dag er gang- og sykkelveg.

Planområdet er ca. 6,8 daa og er avgrenset som vist på kartet. Planområdet vises nederst på nettsiden Reguleringsplaner, https://www.larvik.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/reguleringsplaner/, velg aktuell plan. Informasjon om planen også følges på arealplaner.no, https://www.arealplaner.no/larvik3909/arealplaner/1012?term=almetunet

Formål: Formålet med planen er å tilrettelegge for utbygging av 12 boenheter for unge med funksjonsnedsettelser.

Planstatus: Planområdet er regulert i reguleringsplan for Frostvedt, planID 3909_169.01, vedtatt 01.07.1976. Planområdet er regulert til offentlig bygg - barnehage, og anlegg for idrett og sport.
Planområdet omfattes av kommunedelplanen for Larvik by 2021-2033, hvor deler av området er avsatt som fremtidig boligbebyggelse (B17), og deler offentlig formål - park.

Oppstart av planarbeidet og varslingsgrense er vedtatt i kommuneplanutvalget 06.06.2024. Areal avsatt til offentlig formål – park er tatt med i plangrensen da en større del av arealene nord på tomten (Tunheimveien 30) omfattes av «lågurt edelauskog» som skal ivaretas i planarbeidet. For nærmere informasjon henvises det til saksfremlegg og vedtak: Kommuneplanutvalg 06.06.2024 - Larvik kommune (onacos.no)

Spørsmål eller synspunkter til planarbeidet sendes til Norconsult Norge AS v/Aida Aronsen, aida.aronsen@norconsult.com eller per brev til Postboks 626, 1303 Sandvika, med kopi til:
Larvik kommune: postmottak@larvik.kommune.no. evt. pr. brev til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Merk brev med ArkivsakID: 24/1139

Frist for innspill til planen: 10.08.2024


Med hilsen

Norconsult Norge AS v/Aida Aronsen på vegne av Larvik kommune
v/ Eiendom og teknisk drift

  • Aida Aronsen

    Sivilingeniør, Plan

  • Kontakt oss

    Vedlegg