Detaljregulering for Åsfaret Platå

På vegne av Alvsbyhus Norge AS varsles det i henhold til Plan- og bygningsloven (PBL) §§ 12-8 og 12-3 om oppstart av arbeid med reguleringsplan - detaljregulering for boligområdet åsfaret Platå, gnr. 91, bnr. 10, 305, 356, 747 og 869. Det varsles samtidig om innledning av forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til pbl. § 17-4. Det er vurdert at tiltaket ikke utløser krav om planprogram eller konsekvensutredning (iht. PBL §§ 4-1, 4-2).

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av området med eneboliger og rekkehus med en høyde tilsvarende opp til 2 etasjer med tillegg av takkonstruksjon. Det planlegges for en utnyttelsesgrad på opp mot 35% BYA. Området er i gjeldende reguleringsplan nr. 374 for Råken, vedtatt 17.10. 2002, regulert til i all hovedsak boligbebyggelse og barnehage. Areal til barnehage skal omreguleres til boligbebyggelse. Ny tomt til barnehage er sikret i reguleringsplan nr. 461 for BY18 - Vik Skog og Råkenåsen. Planområdet er på ca. 23,4 daa., og ligger i en kjøreavstand på om lag 3,5 km fra Våg i Ytre Enebakk. Området fremstår i dag ubebygget, det er utført hogst og det er klargjort for utbygging.

For nærmere informasjon om planarbeidet, kontakt Andreas Kaarbø på tlf.: 45286101. Innspill til dette oppstartvarsel sendes skriftlig innen 20.08.2024 til: andreas.kaarbo@norconsult.com evt. i brev til Norconsult, pb. 626, 1303 SANDVIKA. Det bes om at kopi sendes til: postmottak@enebakk.kommune.no evt. i brev til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 ENEBAKK.

Merk innspill med saksnummer:
Norconsult Norge AS: 52404275

  • Andreas Kaarbø

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss