Detaljregulering for Kjølstadhagan i Blaker i Lillestrøm kommune

Nå starter arbeidet med detaljreguleringsplan for Kjølstadhagan. Det er Norconsult som utarbeider planen på vegne av forslagstiller Hoel & Fjuk Håndverk AS, og som med dette brevet varsler oppstart av planarbeidet. Det varsles samtidig om oppstart av forhandling om utbyggingsavtale.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligutbygging i tråd med kommuneplanens arealdel. Det planlegges for frittliggende småhusbebyggelse med eneboliger og tomannsboliger. I kommuneplanens arealdel er del av varslingsområdet satt av til framtidig boligbebyggelse, felt B73(28,4 daa). Varslingsområdet tar også med LNF-område for å få sikret bredt grøntbelte rundt feltet, og areal til ny adkomstveg med fortau fra Fjukveien evt. Blakerveien. Det planlegges for gjennomgående offentlig gang-/sykkeladkomst mellom fylkesveiene. Området er ikke regulert tidligere.

Har du spørsmål eller ønsker opplysninger om planarbeidet som skal i gang, kan du henvende deg til oppdragsleder i Norconsult, Aksel Askeland på tlf.: 901 25 716.

Du kan sende dine innspill og merknader til Norconsult Norge AS v/oppdragsleder Aksel Askeland på e-post aksel.askeland@norconsult.com, eller i brev til postboks 626, 1303 Sandvika, med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.
Merk med saksnummer PLAN-23/01080

  • Aksel Askeland

    Senior arealplanlegger

  • Kontakt oss

    Vedlegg