Detaljregulering for nytt sykehjem i Rakkestad

På vegne av Rakkestad kommune varsles det i henhold til Plan- og bygningsloven (PBL) §§ 12-8 og 12-3 om oppstart av arbeid med detaljregulering for «Nytt Sykehjem Rakkestad». Oppstartsmøte med planavdelingen i Rakkestad kommune ble avholdt 14.03.2024. Det er vurdert at tiltaket ikke utløser krav om planprogram og konsekvensutredning (iht. PBL §§ 4-1, 4-2).

Planområdet er på ca. 26,5 daa og ligger langs østsiden av Fv. 124 Storgata, ca. 800 m sør for Rakkestad stasjon. Planområdet grenser til Flatstad gård i nord, Bergenhus skole med tilhørende anlegg og parkering i sør og øst, samt eksisterende eneboliger i vest, vest for Fv. 124 Storgata.

Området er i gjeldende arealdel av kommuneplanen 2011-2022 avsatt til formål for nåværende offentlig/privat tjenesteyting og nåværende boligbebyggelse. I forslag til ny arealdel av kommuneplanen (2024-2036 – høring mai-august 2024) er en større del av planområdet avsatt til offentlig tjenesteyting. I gjeldende reguleringsplan, vedtatt 17.06.2004, er området regulert til offentlig bygg - undervisning.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av et nytt sykehjem i Rakkestad med tilhørende infrastruktur og trafikksikker adkomst til området. Ny bygningsmasse skal ha god stedstilpasning i forhold til terreng, landskap og tilliggende skolebygg og uteområder. Videre skal planen hensynta barn og unges interesser, ha god overvannshåndtering, og tilrettelegge for gode parkeringsløsninger. Det planlegges for en ny adkomst til sykehjemmet fra fv. 124 – Storgata.

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til: Norconsult AS v/Anne Larsson Hovind, tlf.: 97 68 37 90.

Merknader til varsel om oppstart sendes innen 20.08.2024 til: anne.larsson.hovind@norconsult.com, evt. i brev til Norconsult AS, Pb. 626, 1303 SANDVIKA. Merk innspillet med saksnummer 52404501. Det bes om at kopi sendes til postmottak@rakkestad.kommune.no, evt. i brev til Rakkestad kommune, Pb. 264, 1891 RAKKESTAD.

  • Anne Larsson Hovind

    Landskapsarkitekt

  • Kontakt oss

    Vedlegg