Kunngjøring av reguleringsplanarbeid - reguleringsplan for Hagevegen 9B, 11 og 13A

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid og kunngjøring om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale til reguleringsplan for Hagevegen 9B, 11 og 13A, i Lillehammer kommune

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres det herved oppstart av planarbeid med reguleringsplan for Hagevegen 9B, 11 og 13 (plan-ID 2023p031e12) i Lillehammer kommune. Planområdet omfatter arealet som vist med stiplet linje i kartutsnittet vedlagt. Planarbeidet med detaljreguleringsplan igangsettes på vegne av Søre Ål Utvikling AS.


Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ny boligbebyggelse på eiendommene Hagevegen 9B, 11 og 13A i form av blokkbebyggelse, i tillegg til tilhørende funksjoner som arealer til infrastruktur, lek og opphold, samt bytilpasset næring.
Reguleringsplanen utløser ikke krav til konsekvensutredning. Vurderingen etter forskrift om konsekvensutredning framgår av oppstartsmøtereferat og varslingsbrev (se vedlegg).

Kommentarer, merknader, relevante opplysninger og eventuelle spørsmål vedrørende det igangsatte planarbeidet kan rettes til Norconsult AS v/ Kasia Szary-Skadell. E-post: kasia.szary-skadell@norconsult.com
Kopi av innspillet kan sendes til Lillehammer kommune på epost: postmottak@lillehammer.kommune.no eller til Pb. 986, 2626 Lillehammer.

Frist for innspill til planarbeidet er 08.01.2024.


Lillehammer kommune, med bakgrunn i flere pågående planprosesser i Hagevegen, vil ta initiativ til nabomøte. Det er på varslingstidspunktet ikke avklart tidspunkt for dette.

  • Kasia Szary-Skadell

    Seniorrådgiver Plan og Samferdsel

  • Kontakt oss

    Vedlegg