Kunngjøring varsel om oppstart - detaljregulering for Tungtransportveien 19 & 25 i Rana kommune

Norconsult Norge AS starter opp arbeidet med detaljregulering for Tungtransportveien 19 & 25 med plannummer 2210. Forslagsstiller er Miljøteknikk Terrateam AS.
Hensikten med planarbeidet er å utvide industriarealet for å møte behov i videre drift og utvikling av Miljøteknikk Terrateam sin virksomhet. Virksomheten håndterer farlig avfall i eksisterende og nylig omsøkt bygningsmasse, og klargjør for deponering i gruver. Dette foregår i tråd med tillatelser fra forurensningsmyndighetene.

Mot sør skal det nye arealet benyttes til rigg og logistikk, mens mot vest skal det legges til rette for framtidig bebyggelse som er tiltenkt lager for utstyr og kjøretøy, verksted og eventuelt utvidelse av administrasjonen. Sikringstiltak mot skred og grøfter for overvann vil inngå i planområdet. Det er ikke planlagt ny bebyggelse for håndtering eller lagring av farlige stoffer i de nye områdene som skal reguleres for utbyggingsformål.

Har du innspill til planarbeidet?
Du kan komme med innspill eller opplysninger til planarbeidet nå.
I tillegg kan du komme med merknader til reguleringsplanen, når planforslaget er ferdig og lagt ut til offentlig ettersyn.
Send skriftlige innspill til Norconsult Norge AS, Halvor Heyerdahls vei 4, 8626 Mo i Rana eller på e-post til trude.fridtjofsen@norconsult.com. Fristen er 18. august 2024.

Har du spørsmål?
Ta gjerne kontakt med Trude Fridtjofsen på e-post eller på tlf. 90 96 49 72.

  • Trude Fridtjofsen

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss

    Vedlegg