Oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan for Bårlidalsgrenda

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale. Endring av reguleringsplan nr. 0237167000 – Gnr. 64, Bnr. 56 Og 57 m.Fl. Bårlidalsgrenda

På vegne av Gråtoppen AS varsles det i henhold til Plan- og bygningsloven (pbl) §§ 12-8 og 12-14 om oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan nr. 0237167000 for gnr. 64, bnr. 56 og 57 m. fl. Bårlidalsgrenda. Endring av reguleringsplanen gjennomføres i henhold til pbl. § 12-14, annet ledd. Det varsles samtidig om innledning av forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til pbl. § 17-4. Det er vurdert at tiltaket ikke utløser krav om planprogram eller konsekvensutredning (iht. pbl. §§ 4-1, 4-2). Planen fremmes som en privat detaljregulering.


I gjeldende reguleringsplan er området regulert til eneboligtomter, lekeplass, turveg, kjøreveger, areal for nettstasjon, og en BYA på 25%. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av frittliggende seniorboliger på deler av gnr. 64, bnr. 56. Det planlegges for etablering av et tun med boliger (eneboliger og 2-mannsboliger) over 1-2 etasjer, med tillegg av et servicehus med fellesfunksjoner. Foreløpige planer tilsier bygging av om lag 10-12 boligenheter.
Ønskede endringer av reguleringsplanen vil omfatte fjerning av regulerte tomtegrenser, endre plassering av lekeplassen, endre plassering og fjerning av deler av intern regulert kjøreveg, endre plassering av areal for nettstasjon, samt økning av BYA til 30%.


I tillegg til ovenfornevnte endringer ønsker Eidsvoll kommune at resterende deler av reguleringsplanen for Bårlidalsgrenda i nord også innlemmes i planområdet slik at hele reguleringsplanen oppdateres i henhold til plan- og bygningsloven av 2008. I syd ønsker Eidsvoll kommune at deler av Bårlidalsvegen reguleres og oppgraderes, og derav er deler av reguleringsplan nr. 023714200 gnr. 64, bnr. 8 Bårlistuen, også innlemmet i planområdet.

Planavgrensningen er vist i kartutsnittet vedlagt under:

For nærmere informasjon om planarbeidet, kontakt Andreas Kaarbø på tlf.: 45286101.


Merknader til dette oppstartvarsel sendes skriftlig innen 15.08.2023 til:
andreas.kaarbo@norconsult.com evt. i brev til Norconsult, pb. 626, 1303 SANDVIKA.


Det bes om at kopi sendes til: postmottak@eidsvoll.kommune.no evt. i brev til Eidsvoll kommune, pb. 90, 2081 EIDSVOLL.


Merk innspill med saksnummer:
Norconsult AS: 52208595
Ullensaker kommune: 22/5140


Denne kunngjøringen, med varslingsannonse, planinitiativ og referat fra oppstartsmøte er å finne på kommunens nettsider; www.eidsvoll.kommune.no. Kunngjøringen er også tilgjengelig på www.norconsult.no, under tjenester og kunngjøringer.

Vedlegg

  • Andreas Kaarbø

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss