Oppstartsvarsel, Lø boligpark - Løshalla

I henhold til plan- og bygningsloven kunngjøres det oppstart av reguleringsarbeid for nye boliger ved Lø barnehage i Steinkjer.

Planområdet omfatter de delene av «NRK-tomta» (gnr.96 bnr. 385) som ikke er tatt i bruk til barnehage. Planområdet er ca 4 daa og det planlegges 7-8 leiligheter som rekkehus med konsept leie til eie, og et område med felles renovasjonsanlegg for nærområdet.
Det vurderes at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning iht. pbl. § 4-2.
Planarbeidet utføres av Norconsult på vegne av Steinkjerhus AS.

  • Pål Gauteplass

    Fagspesialist

  • Kontakt oss