Varsel om igangsatt reguleringsarbeid - Mule Næringspark, Levanger

Området omfatter eiendommene gnr. 262 bnr. 3, 27 og 92 samt veg og fortau. Området er i gjeldende reguleringsplan avsatt til bolig og friområde. Formålet med planarbeidet er å omregulere tomtene til næringsbebyggelse, industri og forretning. Utbyggingsavtale vil eventuelt omfatte opparbeidelse av nye friarealer til erstatning for arealene i den gamle skolegården. Det vurderes ikke at planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning iht. pbl. § 4-2. Planarbeidet blir gjennomført av Norconsult for grunneier Berg Eiendom Levanger AS. Deadline for input: 2023-08-19 Name of contact at Norconsult: Helge Skjærpe

Mule Nærringspark, Levanger

  • Helge Skjærpe

    Senior Prosjektleder

  • Kontakt oss