Varsel om oppstart av detaljregulering - Jørpeland Sentrum

Norconsult Norge AS gir med dette melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang: Plan 202304 Detaljregulering for F/K/T1 og del av felt I – Jørpeland sentrum

Området er vist som forretning/kontor/tjenesteyting og industri i gjeldende områderegulering. Formålet med planen er å legge til rette for en transformatorstasjon, kontor- og lagerlokaler og funksjoner knyttet til disse virksomhetene.

Planarbeidet omfatter ikke tiltak som utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven.

Dokumenter i forbindelse med varsel om planoppstart ligger på kommunens hjemmeside; Kunngjøringer arealplaner - Strand kommune

Vedlegg