Varsel om oppstart av detaljregulering Ramnesveien strekningen Jarberg – Heianveien – anlegge for gående og syklende. Plan ID - 20230233

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det at Norconsult på vegne av Tønsberg kommune igangsetter arbeid med detaljreguleringsplan for utbygging og tilrettelegging av gang- og sykkelveg langs Ramnesveien fra Jarberg til Heianveien.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for sikker fortau/ gang- og sykkelforbindelse for myke trafikanter. I tillegg vil lokalisering av busslommer og utforming av disse bli oppgradert etter dagens standard. Det som også utløser krav til detaljregulering er pågående planlegging av VA-anlegget i planområdet og økonomiske gevinster dette gir å regulere anlegg for gang og syklende samtidig. Det vil i innledende fase gjennomføres en mulighetsstudie for å se på flere alternativer for løsninger. I dag er det ikke kommunalt avløp for bebyggelsen i området, og det anses som nødvendig å etablere nytt vann- og avløpsanlegg. Dimensjonering og påkoblingspunkter vil bli avklart i planarbeidet.
Trafikksikkerhet, trafikkavvikling, barn og unges interesser, overvannshåndtering og omdisponering av dyrka mark er viktige tema i planarbeidet.

Det vil bli avhold et informasjonsmøte for grunneiere eller andre interessenter den 07.12.2023 kl. 18:00 i Revetal kommunehus.

Uttalelse sendes innen 31.12.2023 via www.tonsberg.kommune.no «kunngjøringer og høringer». Finn riktig sak og trykk på «send uttalelse». Alternativt kan du sende e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no med kopi til sonja.karlsen@norconsult.com

  • Sonja Karlsen

    Rådgiver Samfunnsplanlegging

  • Kontakt oss

    Vedlegg