Varsel om oppstart med detaljregulering av Dinglavatnet

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, varslast med dette oppstart av detaljregulering av Dinglavatnet.

Forslagsstillar er Volda kommune. Plankonsulent er Norconsult AS. Planområdet delast mellom kommunane Volda og Ørsta med kvar sine plannummer, plankart og føresegner.

Føremålet med planen er å sikre drikkevasskjelde for Volda sentrum. Som tiltak skal demningane rehabiliterast i samsvar med gjeldande forskrifter. Vassnivået eller volumet til sjølve Dinglavatnet skal ikkje aukast.

Planområdet innlemma heile nedslagsfeltet inkludert røyrleidningar til vassverket, jf. noverande situasjon. I tillegg blir det teke med areal for eit potensielt masseuttak i samband med rehabiliteringa av demningane.

Særleg masseuttaket vil medføre tydlege inngrep i landskapet. Planen vil difor fastsetje føresegner som sikrar istandsetting/gjenfylling av sår og inngrep i natur og landskap med stadeigen vegetasjon, slik at inngrepa blir mindre synlege når uttaket av massar er avslutta. Planen vil også gi føresegner for anleggsperioden for å redusere ulempene for turgåarar og friluftsinteresser.

Dersom du har lokale opplysningar eller synspunkt som er viktige å ta omsyn til, kan desse sendast til Volda kommune, postmottak@volda.kommune.no. Det planleggjast et opent orienteringsmøte om planarbeidet 17. august, kl. 1600 på Samfunnshuset i Volda.

Frist for innspel: 1. september 2023

Vedlegg

 • Dinglavatnet Vedlegg01 Planavgrensning Volda A0 L

  Last ned (PDF)
 • Dinglavatnet Vedlegg01 Planavgrensning Ørsta A0 L

  Last ned (PDF)
 • Dinglavatnet Vedlegg02 Planinitiativ Detaljregulering.Dinglavatnet 01A Mål.Og.Rammar.Til.Reguleringsplana Rev.1

  Last ned (PDF)
 • Dinglavatnet Vedlegg03 Planinitiativ Detaljregulering.Dinglavatnet 01B Sjekkliste.ROS

  Last ned (PDF)
 • Dinglavatnet Vedlegg04 Referat Frå Oppstartsmøtet Detaljregulering For Dinglavatn

  Last ned (PDF)
 • Marco Böhm

  Arealplanlegger/ Byplanlegger

 • Kontakt oss