Ådland nullslippsboliger

Boligområdet på Ådland i Ytrebygda, Bergen skal være et pilotprosjekt for karbonnøytral boligbygging og inngår i forskningsprosjektet Centre for Zero Emission Buldings ( ZEB).

Prosjektnavn

Ådland nullslippsboliger

Kunde

ByBo AS

Sted

Norge

Periode

2010

Nøkkeltall

2010-

Oppdraget

Ådland skal bli et fremtidsrettet boligområde med ca 800 boliger i grønne omgivelser. Sentralt i området planlegges Ådlandsbyen med butikk, torg, besøkssenter, felleslokaler og barnehage. Området får en gjennomgående grøntstruktur som binder boligene sammen og gir tilkomst til skogen i øst. Ådland ligger i flystøysonen rundt Flesland og en vesentlig problemstilling har vært etablering av skjermede uteområder ved boligene.

Løsningen

Som en del av underlags-materialet ved kommunens rullering av kommuneplanen utarbeidet Norconsult konsekvensutredning i forbindelse med at arealet ble endret fra LNF til byggeområde. Tema i KU-en var lokalisering i forhold til samfunnsstruktur, nærmiljø, friluftsliv, landskap, naturmiljø, naturressurs og kulturmiljø. Nå pågår arbeidet med å detaljregulere området. Norconsult har utarbeidet områdeanalyse og innledende skisseprosjekter. I samarbeid med Snøhetta arkitekter er det utarbeidet en struktur som danner grunnlag for selve reguleringsplanen.