Andenes Havn

Ved Andenes Havn er det igangsatt arbeider for å øke aktiviteten i havna.

Prosjektnavn

Andenes Havn - utvikling av havneområdet

Kunde

Kystverket

Sted

Norge

Periode

2013 til 2017

Oppdraget

Innseilingen og havnebassenget skal utdypes og skjermes, det skal opparbeides industriarealer med mulighet for kaianlegg og det skal bygges en ny liggehavn innenfor moloene. Prosjektet kjøres i regi av Kystverket. Norconsult har utarbeidet forprosjektet som ligger til grunn for vedtatt utbyggingsløsning.

Løsningen

Ved å lage en numerisk modell av eksisterende havnebassenget ble det mulig å kartlegge dagens bølgesituasjon ved kaiområdene. Deretter ble flere alternativer til ny utforming med forskjellige kombinasjoner av nye moloer, industriarealer og kaier, lagt inn i det numeriske modell for å kartlegge det nye bølgebildet. Det ble også lagt vekt på logistikk i indre havnebassenget samt minst mulig vedlikeholdsmudring ved innseilingene.

Resultatet

Det nye havneområdet muliggjør utvidelser for eksisterende virksomheter og er meget godt tilrettelagt for nyetableringer innenfor sjørettede næringer. Tiltaket legger opp til flere nye kaiavsnitt med varierende grad av eksponering og tilpasset ulike skipsstørrelser. I tillegg vil utbyggingen gi en bedre løsning for både fiskeflåten og private brukere av havneområdet.

  • Bjørn Hjelde

    Seniorrådgiver

  • Arne Erling Lothe

    Fagekspert

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid