Bodøtunnelen

Da Bodøtunnelen åpnet i april 2019, var det en viktig begivenhet for Norconsult og byens innbyggere. Norges mest moderne veitunnel vil redusere køproblemene til og fra arbeid for 17 000 bilister under Bodø by.

Prosjektnavn

Bodøtunnelen

Kunde

Statens vegvesen

Sted

Norge

Periode

2011 til 2019

Nøkkeltall

2,8 kilometer 2-løpstunnel

Oppdraget

Prosjektet er en del av Rv. 80 Hunstadmoen-Thallekrysset i Bodø, og skal gi bedre fremkommelighet for trafikanter og bedre bomiljø langs eksisterende vei. Norconsult har vært leverandør av planlegging og prosjektering fra 2011 og frem åpning av tunnelen. Tekniske løsninger er prosjektert i 3D og det ble utarbeidet tverrfaglige BIM-modeller for alle fag. Norconsult har hatt ansvaret for 40 fag.

Løsningen

Prosjektet ble løst ved å erstatte eksisterende 3-felts vei på Rv. 80 med en 2,8 km lang 2-løpstunnel (Bodøtunnelen) på strekningen Hunstadmoen-Bodøelv.

Resultatet

Anlegget er svært godt mottatt, både pga. stor tidsbesparelse ved bruk av tunnelen og pga. utforming av gang- og sykkelveier, parkanlegget og økt fremkommelighet for biltrafikk generelt. Det er tatt hensyn til ørretbestanden i Bodøelva både i driftsfasen og etter ferdigstillelse. Tunnelen har systemer som ivaretar sikkerhet ved normaldrift og hendelser. Normalt vil f.eks. belysningen variere gjennom døgnet, og automatisk tilpasses dagslys slik at innkjøringssonene får ekstra sterk belysning ved sterkt sollys. Kamera utenfor tunnelen registrerer mengde dagslys. Signalene føres videre til regulering av lysanlegget. Radio, nødstasjoner, bommer og skilt er automatisk styrt og kan også fjernstyres fra veitrafikksentralen. I tilfelle hendelser vil forhåndsprogrammerte tiltak iverksettes og tunnelen stenges. I slike situasjoner er det tilrettelagt for at nødetatene skal ha tilgang til anlegget. Videoovervåkning med automatisk hendelsesdetektering utløser alarm til veitrafikksentralen hvis noe unormalt inntreffer. Kjørefeltsignaler vil kunne tennes automatisk ved behov for stengning av kjørefelter. Prosjektet er styrt og ledet fra Norconsult i Bodø, men med bidrag fra Norconsults medarbeidere i Mo i Rana, Sandvika og Trondheim.

  • Stig Andre Knudsen

    Avdelingsleder Kontor

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid