industrihavn med et skip som ligger utenfor

Holmøy Industrier - Nytt MGO anlegg

Norconsult har vært engasjert som rådgivere for design og inspeksjon av tankanlegg for petrokjemi og drivstoff i Norge i mange år. Norconsult arbeider tett med kunden for å oppnå optimaliserte løsninger for utformingen av tankanlegget både med tanke på økonomi og layout. Norconsult AS har vært byggherrens rådgiver i detaljprosjektering og ved myndighetssøknader ved det nye bunkringsanlegget for marin gassolje (MGO) til Holmøy Maritime AS på Sortland.

Prosjektnavn

Holmøy Industrier - Nytt MGO anlegg

Kunde

Holmøy Maritime AS

Sted

Norge

Periode

2016 til 2019

Oppdraget

Holmøy Maritime AS er administrasjonsselskapet i det familieeide Holmøykonsernet, som har fisk som inntektskilde og hvor hovedaktiviteten er drift av trålere. Utbyggingen av Holmen Industriområde utføres for å samlokalisere bedriften og oppnå mer rasjonell drift. Etableringen inkluderer blant annet følgende anlegg: dypvannskai, kontor-/administrasjonsbygg, lagerbygg, fryselager og bunkringsanlegg.

Norconsult har vært byggherrens rådgiver i forbindelse med bunkringsanlegget, som inkluderer en lagertank for farget marin gassolje på 2840 kubikkmeter, egen pumpestasjon med tavlerom utenfor tankparken samt bunkringspunkter ved kai.

 

Løsningen

Lagerbygg og tørrlager var allerede etablert på området da arbeidet med bunkringsanlegget ble påbegynt. På bakgrunn av beliggenheten av anleggsplassen for lagertanken, med begrensede adkomstmuligheter for innkjøring og innlasting av store installasjoner både fra land og fra sjøen, ble det besluttet å plassbygge lagertanken på ferdig støpt fundament.

Det ble lagt en felles rørledning i bakken for både eksport og import fra lagertanken/pumpestasjonen ned til kaia, med lekkasjedeteksjonsledning i samme rørledningstrasè. I enden av tørrlageret var det satt av et teknisk rom mot kaia som inkluderer punkter for både import og eksport samt telleverk for drivstoff. I tillegg ble det etablert et punkt for eksport ute på kaia med mulighet for bunkring av mindre båter. Anlegget er helautomatisk.

 

Resultatet

Norconsult utviklet i dette oppdraget tekniske og innovative løsninger underveis for å tilpasse anlegget til det tilgjengelige arealet som ble forelagt, samt imøtekomme ønskene fra Snøhetta Arkitekter som har designet øvrige bygninger på området.

Det ble vurdert flere ulike løsninger og utførelser for transportrøret fra teknisk rom opp til lagertanken før det endelige valget ble tatt. I det tekniske rommet ble det prosjektert med rørsystemer i ulike høyder for å tilpasse og utnytte tilgjengelig areal.

 

  • Annette Hultin

    Gruppeleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid