Hovedtrasé Klæbu; Ostangen - Solemsbekken

Før sammenslåingen mellom Klæbu og Trondheim kommuner ble det satt i verk et arbeid hvor målet var å føre spillvann fra store deler av Klæbu kommune mot Trondheim og samtidig sørge for reservevann til Klæbu. Norconsult har gjennomført detaljprosjektering av 2 deletapper.

Prosjektnavn

Detaljprosjekt VA. Hovedtrasé Klæbu; Ostangen - Solemsbekken

Kunde

Trondheim kommune

Sted

Norge

Periode

2017 til 2019

Oppdraget

Norconsult sitt oppdrag omfattet detaljprosjektering av ledningsanlegg fra Ostangen avløpsrenseanlegg til Hallset (etappe 5), til Solemsbekken (etappe 3), samt tilkobling mot eksisterende anlegg i Klæbu sentrum. Store deler av ledningstraseen er lagt langs fv. 6680, og tillegg til VA-prosjektering omfattet også arbeidet utarbeidelse av reguleringsplan for en framtidig gang- sykkelveg i samme trase som ledningsanlegget.

Anleggsområdet er til dels utfordrende.

Ledningsanleggene ble lagt over store områder med kvikkleire, og det er forsert en 10 m høy vegskjæring med til dels ustabile masser. I tillegg ligger store deler av traseen langs en trafikkert veg, og trafikkavvikling har vært utfordring gjennom hele anleggsperioden.

Norconsult har utarbeidet arbeidsgrunnlag (tegninger og modeller), utarbeidet konkurransegrunnlag etter NS 3420, og bistått kommunen med anskaffelse av entreprenør.

 

Løsningen

I kvikkleirepartiene ble det foreslått løsninger som i minst mulig grad påvirket stabiliteten i området. Dette omfattet løsninger som grunne isolerte ledninger, motfyllinger og større omfang av styrt boring enn forprosjektet hadde lagt til grunn. Dette medførte vesentlige kostnadsreduksjoner i forhold til tradisjonelle løsninger, som blant annet spunting som foreslått i forprosjektet.

 

Resultatet

Nytt hovedanlegg for vann og spillvann for Klæbu sentrum som tilfredsstiller Trondheim kommunes VA-norm

Økonomisk gevinst på grunn av kostnadsbesparende tiltak i kvikkleireområder

Framtidig tilrettelagt trase for ny gang- sykkelveg langs fylkesvei 6680

 

  • Håvar Brøndbo

    Avdelingsleder VA og Samferdsel

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid