tettbygd med skogkledde åser i bakgrunnen

Kommunedelplan Ålgård-Hove

På oppdrag fra Statens vegvesen har Norconsult utarbeidet kommunedelplan med konsekvensutredning for E39 mellom Ålgård i Gjesdal kommune og Hove i Sandnes kommune.

Prosjektnavn

Kommunedelplan med konsekvensutredning for ny trasé for E39, Ålgård - Hove

Kunde

Statens vegvesen

Sted

Norge

Periode

2010 til 2011

Nøkkeltall

14 km 4 felts motorveg

Oppdraget

Vegstrekningen er en del av kyststamveien mellom Kristiansand og Trondheim og har vært preget av lav standard i forhold til transportfunksjon og trafikkmengde. Vegen har vært ulykkesutsatt og går gjennom flere tettsteder med randbebyggelse og direkte avkjørsler. Strekningen er omtalt i Nasjonal Transportplan for 2010-2019 med bevilgninger for oppgradering forutsatt delvis bompengefinansiering.

 

Løsningen

Målsettingen med oppdraget var å få avklart og anbefalt trasé og kryssplassering for en trafikksikker veg med høy standard for gjennomgangstrafikken og betjening av trafikken til og fra lokalområdet ved Ålgård. Dette er gjort gjennom å identifisere aktuelle alternativer og systematisk vurdere hvilke konsekvenser disse har for miljø, naturressurser og samfunn, i tråd med plan- og bygningslovens § 33-1. Utredningen gir planmyndigheten grunnlag for å behandle og vedta planen og eventuelt fastsette vilkår for gjennomføring av tiltaket.

Tverrfaglig samarbeid