Måløybrua

Norconsult har på vegne av Statens vegvesen Region vest gjennomført en spesialinspeksjon av Måløybrua i Vågsøy kommune, og på grunnlag av resultatene fra inspeksjonen utarbeidet konkurransegrunnlag for anbefalte rehabiliteringsarbeider.

Prosjektnavn

Måløybrua - Bruinspeksjon og tilstandsvurdering

Kunde

Statens vegvesen Region vest

Sted

Norge

Periode

2014 til 2015

Nøkkeltall

1224 meter lang, 42 meter høy, 34 akser

Oppdraget

På bakgrunn av stort skadeomfang registrert ved visuell kontroll, samt at brua nærmer seg prosjektert levetid, fikk Norconsult i oppdrag å gjennomføre en spesialinspeksjon av Måløybrua i Vågsøy kommune. Spesialinspeksjonen hadde som mål å kartlegge bruas tilstand, herunder skadeomfang, skadeårsaker og vedlikeholdsbehov, og på bakgrunn av dette angi anbefalte rehabiliteringstiltak.

 

Løsningen

Norconsult gjennomførte spesialinspeksjonen i løpet av tre uker. For tilkomst til pilarer og underside av brudekke ble det benyttet underbrulift, mens fundamenter under vann ble inspisert av dykker. Inspeksjonen omfattet følgende: - Visuell kartlegging av skader med markering av skader på tegninger. - Bomkontroll ved banking med hammer på betongoverflater. - Uttak av betongstøv for kloridanalyser ved 30 lokasjoner. - Måling av karbonatiseringsdybde. - Måling av armeringsoverdekning.

 

Resultatet

Brua hadde omfattende skader i underkant og på sidekant av brukassen, hovedsakelig i form av bom og avskallinger med synlig korrodert armering. Det er både bil-, person- og båttrafikk under brua, og det ble avdekket flere områder med delaminert betong med fare for nedfall. Materialundersøkelsene viste at det var stedvis høyt kloridinnhold i betongen. Pilarene var stort sett i god stand, med unntak av pilarer nærmest seilingsløp under brua, der det ble registrert noe bom og avskalling.

Det ble ellers registrert korrosjon på enkelte lagerplater, skjevstilling av neoprenlager, ansamling av sand på lagerhyller, fuger som enten er skadet, utette eller hindret fra bevegelse, korrosjon på drenssystem og overflatekorrosjon på rekkverk og lysmaster.

På bakgrunn av resultatene fra spesialinspeksjonen ble det anbefalt å gjennomføre forenklet mekanisk reparasjon av betongskader og montere katodisk beskyttelse på brukassen. Skader på lager, fuger, drenssystem, rekkverk og lysmaster ble også anbefalt utbedret. Norconsult bisto Statens vegvesen Region vest med utarbeidelse av mengdebeskrivelse for konkurransegrunnlag for rehabiliteringsarbeidene.

  • Hilde Rannem Isaksen

    Avdelingsleder

  • Steffen Johansen

    Prosjektleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid