Skjeggestadåsen nord, detaljregulering av boligområde

Norconsult bistår med detaljregulering med konsekvensutredning etter planprogram. Formålet med planen er å tilrettelegge for et variert og godt bomiljø tilpasset omgivelsene.

Prosjektnavn

Detaljregulering av boligområde Skjeggestadåsen nord

Kunde

Skjeggestadåsen nord AS

Sted

Norge

Periode

2020 til 2022

Oppdraget

Planområdet ligger sørøst for Revetal og er på ca. 330 daa i et skogsområde med variert terreng. Området er avsatt til fremtidig boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel.  
Hensikten med planen er å legge til rette for eneboliger, eneboliger i kjede, tomannsboliger, rekkehus, og leilighetsbygg. Det nye feltet vil fremstå som en forlengelse av Skjeggestadåsen syd. 

Løsningen

Det er utarbeidet en mulighetsstudie som illustrerer 3 ulike alternativer. Bebyggelse og framføring av veier er løst på forskjellige måter innenfor de rammene terrenget gir. Det er en god det stup og bratte skrenter som er funnet uegnet til bebyggelse.  

Alternativene er konsekvensutredet og et hovedalternativ er videreutviklet fra det beste av hvert alternativ. 
 
 
Planoppgaven er løst av tverrfaglige ressurser i Norconsult med unntak av grunnundersøkelsen. 
Følgende fag har vært sentrale i utformingen av tiltaket: 

 • Landskap
 • Arkitektur
 • Vei
 • Vann og avløp

I konsekvensutredningen er det gjennomført en rekke delutredninger. Her nevnes noen fagområder;

 • Landskapsbilde
 • Nærmiljø og friluftsliv
 • Naturmangfold
 • Kulturmiljø
 • Landbruk
 • Barn og unges interesser
 • Skole og barnehage kapasitet
 • Geoteknikk
 • Bergteknikk 

 • Steinar Alstad

  Seniorrådgiver

 • Kontakt oss

  Tverrfaglig samarbeid