Utvikle modell for transportanalyser - Aimsunmodell for Drammen

Norconsult har på oppdrag for Viken fylkeskommune etablert en ny og oppdatert trafikkmodell for Drammen. Med denne Aimsun-modellen kan man gjennomføre analyser av trafikksituasjonen i og rundt Drammen - både for kryss og for et samlet nettverk for byen. Modellen omfatter en betydelig del av Drammensregionen og inkluderer Lier og Mjøndalen.

Prosjektnavn

Utvikle modell for transportanalyser - Aimsunmodell for Drammen

Kunde

Viken fylkeskommune

Sted

Drammen, Viken

Periode

2022 til 2023

Den første Aimsun-modellen for Drammen ble utviklet i 2014 basert på en tidligere versjon av verktøyet, og har bli tt brukt i prosjekter i byen frem ti l nå. Grunnet stor utvikling i både byen (nytt trafikkmønster), og i modellverktøyet (nye modellversjoner med flere funksjoner), har det vært behov for en oppdatering av modellen.

Den nye modellen inkluderer nytt vegnettverk, ny soneinndeling, nytt trafikkgrunnlag, og oppdatert styring for signalanlegg. Modellen er en hybridmodell (kombinert mikroskopisk og mesoskopisk simulering) og har et større mikroområde, ett større modellområde, og lengre tidsperiode sammenlignet med den tidligere modellen.

For å utvikle modellen er det benyttet kunnskap og rutiner som er utviklet gjennom arbeid med en rekke modeller for Norske byer de siste årene, blant annet modeller for Oslo, Trondheim, Jessheim og Sandvika. Vegdi rektoratet har også utviklet en ny norsk vei leder for Aimsunmodeller, med instruksjoner for standardisert koding, parameterbruk og felles metodikk. Den nye modellen for Drammen skal derfor ha objektklasser og parameterrverdier som er i linje med andre modeller, slik at den bli r lett å ta i bruk for trafikkingeniører som har erfaring med modellverktøyet i andre byer.

Norconsult har i oppdraget levert en modell med ti l hørende modelldokumentasjon og grunnlagsdata. Dokumentasjonen beskriver hvordan modellen er laget, de forutsetninger som ligger ti l grunn for arbeidet, og resultater fra validering.

Tverrfaglig samarbeid