Alversund bru

Norconsult har utredet skråstagbru, hengebru og buebru i Alversund. Det er utarbeidet anbefalinger og visualiseringer av plassering av ny bru, valg av brutype og utforming av tilhørende vegnett.

Prosjektnavn

Ny Alversund bru

Kunde

Lindås kommune (2020: Alver kommune)

Sted

Norge

Periode

2018 til 2018

Nøkkeltall

Hovedspenn: ca 150 meter Totallengde: ca. 200 meter Seilingshøyde: 28 meter

Oppdraget

Eksisterende Alversund bru er i dårlig teknisk stand og underdimensjonert for dagens trafikkmengde. Det lå allerede en mulighetsstudie til grunn og Norconsult videreutviklet og konkretiserte denne. Utfordringer ved denne kryssingen er blant annet bevaring av dagens seilingsled og -høyde både under bygging og i permanent fase. Eksisterende bru kan heller ikke rives før bygging av ny bru.

Løsningen

Fire ulike plasseringer og brutyper ble vurdert. Brutypene som ble utredet var skråstagsbru med ett og to tårn, hengebru og buebru. Blant kriteriene for valg av løsning var landskapstilpasning, drift og vedlikehold, byggekostnader og byggbarhet. Det ble utarbeidet både tekniske tegninger og 3D-visualiseringer av løsningene. I den endelige rapporten ble måloppnåelse av forskjellige alternativ oppsummert i tabeller som ga et raskt overblikk over fordeler og ulemper ved hver enkelt plassering og brutype. Skråstagsbru med to tårn kom etter disse vurderingene ut som beste alternativ for ny bru i Alversund.

  • Eirik Wie Furunes

    Team leader long span bridges

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid