GAP-analyse fysisk arbeidsmiljø brannstasjoner

Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) disponerer åtte brannstasjoner. Uforming og teknisk tilstand på disse varierer. Det er identifisert et behov for å gjennomføre en GAP-analyse innenfor HMS-krav for seks av brannstasjonene.

Prosjektnavn

GAP-analyse fysisk arbeidsmiljø brannstasjoner

Kunde

Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV)

Sted

Norge

Periode

2021

Oppdraget

GAP-analysen dokumenterer avvik fra utvalgte krav i Arbeidsmiljøloven, Arbeidsplassforskriften og Forskrift om utførelse av arbeid. Analysen fokuserte på Arbeidstilsynets krav til fysisk arbeidsmiljø, og spesielt på kravene til inndeling i rene og urene områder på brannstasjonene. Brannfolk er betydelig mer utsatt for å utvikle en rekke kreftsykdommer og lunge- og luftveislidelser enn befolkningen ellers. Eksponering for helseskadelige kjemikalier i brannrøyk antas å være årsaken til at det er slik. Det er mange gamle og dårlig tilrettelagte brannstasjoner, og dette gir utfordringer med å sikre rene og urene soner.

GAP-analysen omfattet også vurdering av krav til at stasjonene skal være innrettet for arbeidstakere av begge kjønn, og at fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima, lysforhold, o.l. skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd.

Løsningen

GAP-analysen gir en oversikt over identifiserte avvik fra regelverket, og forslag til tiltak for å lukke avvikene. Det ble utarbeidet et kostnadsoverslag for å lukke avvik, enten ved ombygging av eksisterende stasjoner eller synliggjøre om det er hensiktsmessig å bygge ny brannstasjon.

Resultatet

Resultatene fra GAP-analysen skal benyttes for å initiere en fornyelsesprosess for DRBVs brannstasjoner. Dette vil gi de ansatte på brannstasjonene et godt fysiske arbeidsmiljø i henhold til arbeidsmiljøkravene, herunder inndeling av stasjonen i rene og urene soner.

Prosjektet ble gjennomført i henhold til avtalt fremdrift og uten overskridelser av budsjett.  

  • Magnhild Eliassen

    Seniorrådgiver

  • Eivind Wium

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid