gravemaskin og steiner

Klimaverktøy for Kystverkets utbyggingsprosjekter

Norconsult har på oppdrag fra Kystverket utarbeidet en klimagassverktøy for beregning av klimagassutslipp fra deres utbyggingsprosjekter.

Prosjektnavn

Klimaverktøy for Kystverkets utbyggingsprosjekter

Kunde

Kystverket

Periode

2022 til 2022

Kystverket har i de senere år hatt som krav at entreprenører skal levere et enkelt regnskap over medgått drivstoff i prosjektene, men så et behov for å standardisere og kontraktfeste både klimagassbudsjett- og regnskap. På bakgrunn av dette ble Norconsult engasjert til å utarbeide et verktøy for beregning av klimagassutslipp i Kystverkets utbyggingsprosjekter.

Verktøyet ble utarbeidet av Norconsults miljørådgivere i samarbeid med fagressurser fra havneavdelingen som har lang erfaring med prosjekter for Kystverket. Det ble i tillegg holdt tett dialog, samt workshoper, med Kystverket gjennom hele prosessen, for å sikre at deres behov ble ivaretatt i klimaverktøyet.

Klimaverktøyet er utarbeidet i Excel og beregner klimagassutslipp fra materialforbruk og -transport, samt anleggsarbeider og aktiviteter i sjø og på land. Noen av hovedaktiviteten som er inkludert er mudring, sprengning i sjø, transport og deponering av masser i sjø, massehåndtering på land og etablering av sjømerker. Verktøyet kan både benyttes til å etablere et klimagassbudsjett og lage et klimagassregnskap når arbeidene er ferdigstilt. For klimagassregnskapet er det mulig å legge inn prosjektspesifikke utslippsverdier fra EPDer.

Målet med klimaverktøyet er at det skal være enkelt å bruke, og at det skal gi Kystverket innsikt i hva som er de store bidragsyterne til klimagassutslipp i sine utbyggingsprosjekter. På denne måten kan de enklere vurdere hvilke elementer det bør stilles klimakrav til i prosjektene, samt ha mulighet til å følge opp og måle hvordan entreprenørene har prestert ved endt prosjekt. Verktøyet inneholder også en resultatrapport for både budsjett- og regnskap.

  • Ida Fausko Esperø

    Rådgiver

  • Cecilia Håkegård

    Rådgiver

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid