Råstoffutredning i Tønsberg

Prosjektnavn

Råstoffutredning i Tønsberg

Kunde

Tønsberg Kommune

Sted

Tønsberg, Norge

Periode

2022 til 2022

Nøkkeltall

  • Kontraktsverdi ca. 600 000 kr.

Oppdraget

Tønsberg kommune har i forbindelse med sitt arbeid med rullering av kommuneplanens arealdelbehov for en utredning som skal søke å svare på hvilke(n) lokalitet(er) for råstoffutvinning som er best egnet til å tas inn i kommuneplanens arealdel. Basert på tidligere undersøkelser utført av Norges geologiske undersøkelse (NGU) har Norconsult fått i oppdrag å utføre videre vurderinger knyttet til fem aktuelle områder for råstoffutvinning: Taranrød vest, Taranrød øst, Kjærsåsen, Tollerød og Re utvidelse.

 

Løsningen

Masseforvaltning i regionalt perspektiv hvor ressurser (både nye ressurser fra pukkverk og ressurser som genereres i prosjekter) sees i sammenheng med behov er godt i gang i enkelte regioner/fylker, og det må forventes at også Vestfold og Telemark ser ytterligere på dette i videre arbeid med å planlegge både klimasmart og arealeffektivt. Målet er at masser også blir en naturlig del av sirkulærøkonomien.

Som del av rullering av arealdelen er arbeidet med gjenbruk av masser litt på sidelinjen, da det uansett bør avsettes areal til (utvidelse av eksisterende eller etablering av nytt) pukkverk i ny arealdel. Det vil fremdeles være behov for pukkverk og råstoffutvinning både lokalt i Tønsberg og mer regionalt.

 

Resultatet

Områdene Taranrød vest, Tollerød og Re utvidelse er ikke av tilstrekkelig størrelse til å kunne dekke markedsbehovet alene pr 2050. Bare Kjærsåsen kan dekke markedsbehovet alene.

Det som bør tas i betraktning er de fem lokalitetenes egnethet som mottaksområde for overskuddsmasser og om lokalitetene kan inngå i et mulig fremtidig ressursbanksystem. Pukkverk som avsluttes har tradisjonelt blitt tilbakeført til LNF eller tilrettelagt for bebyggelse som næring eller bolig, avhengig av pukkverkets lokalisering. En etterbruk som nærings- eller boligområde kan tas stilling til når den tid kommer, men de fem lokalitetenes geografiske plassering tilsier ikke at en slik etterbruk er forenlig med dagens prinsipper for arealpolitikk. En etterbruk, og også sambruk i pukkverkets levetid, med tjenester for mottak, bearbeiding og distribusjon av masser er dermed et grep som bidrar til en samfunnsnyttig håndtering av masser lokalt og regionalt.

Alle lokalitetene kan, eventuelt sammen med eksisterende anlegg der dette finnes i nærheten, ha potensial til en fremtidig parallellbruk mht. uttak av masser og mottak og behandling av rene masser for gjenbruk. Større lokaliteter har større fleksibilitet og potensial for en slik parallellbruk.

En slik tilleggsvurdering av lokalitetene vil måtte ta inn over seg at det vil være drift på området i uoverskuelig fremtid, med det dette innebærer av konsekvenser for omgivelsene.

oversiktskart

Oversiktskart med eksiterende pukkverk og områder med mulighet for masseuttak. Utsnitt fra DMFs kartløsning.

  • Inger-Anne Gether Rise

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid