Lang bro over vann

Langenuen

Alternativene har hovedspenn mellom 1 165m og 1 550m. Hvis det lengste alternativet hadde stått ferdig i dag, ville det vært det 4. lengste bruspennet i verden!

Prosjektnavn

Ferjefri E39 - Hengebru over Langenuen

Kunde

Statens vegvesen, Region vest.

Sted

Norge

Periode

2015

Nøkkeltall

Hovedspenn fra 1165m til 1550m.

Oppdraget

I forbindelse med ferjefri E39 skal det gjennomføres flere lange fjordkryssinger. Langenuen er en av disse krysningsstedene.

Løsningen

Langenuen er en firefelts hengebru med gang og sykkelveg som blir utredet i forbindelse med ferjefri E39. Norconsult har utført et skisseprosjekt for Statens Vegvesen Region vest som har vurdert tre mulige kryssinger av fjorden Langenuen. Skisseprosjektet er en mulighetsstudie som omfatter opptegning og illustrering av kryssingsalternativene, kostnadsvurderinger og overslagsberegning av kritisk vindhastighet (flutter-beregning) for hengebrualternativene.

  • Magnar Myhre

    Prosjektdirektør

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid