RAMS, Utbygging Drammen - Kobbervikdalen

Norconsult AS utarbeider hovedplan, detaljplan og byggeplan for InterCity-strekningen Drammen – Kobbervikdalen (UDK) og har siden prosjektstart bistått Bane NOR innen fagområdet RAMS.

Prosjektnavn

Utbygging Drammen - Kobbervikdalen

Kunde

Bane NOR

Sted

Norge

Periode

2014 til 2025

Oppdraget

Bane NOR stiller krav til at det utføres analyser og utarbeides dokumentasjon relatert til RAMS (Reliabilty, Availability, Maintainability and Safety / Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet) Risikovurderingene følger kravene i jernbanelovgivningen, og da spesifikt kravene til metodikk i Forskrift om felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og -vurdering («CSM RA-forskriften»), i tillegg til kravene i EN 50126 («RAMS-standarden»). Norconsult AS har påtatt seg ansvar for RAMS-arbeid for å ivareta kravene til RAMS for InterCity-strekningen Drammen – Kobbervikdalen (UDK), og har bistått i alle faser fra hovedplan.

Løsningen

RAMS-arbeidet utføres parallelt med og i tett samarbeid med pågående prosjektering i prosjektet. I henhold til RAMS- standarden utføres det RAM- og risikovurderinger for anlegget som prosjekteres i samsvar med felles sikkerhetsmetode for risikovurderinger (CSM RA). I tillegg til dette utføres det RAM- og risikovurderinger for alle midlertidige driftsfaser. Det utføres også en beredskapsanalyse som vurderer beredskapskonseptet og eksisterende rutiner. Teamet av RAMS-rådgivere driver kontinuerlig oppfølging av identifiserte forhold og prosjektert løsning, blant annet ved deltagelse i møter med øvrige prosjekterende. RAMS har også en støtterolle for andre prosjekterende fag og bistår med vurderinger og innspill ved behov, som for eksempel ved utforming av søknader for dispensasjoner fra regelverk. Slik sikres det at det nye anlegget oppfyller Bane NORs krav til oppetid, samt at risikoakseptkriteriene for den nye banen er oppfylt. Grunnet prosjektets størrelse og kompleksitet har det vært et tett samarbeid med RAMS-gruppen hos Bane NOR med regelmessige statusmøter o.l. Norconsults bidrag i prosjektet Utbygging Drammen – Kobbervikdalen har stor samfunnsnytte i at det sikrer en mest mulig pålitelig og sikker jernbane for pengene. En utbygging av jernbanen gjør at mer trafikk kan overføres fra vei til jernbane, som vil være positivt i et miljøperspektiv.

Resultatet

Utbygging Drammen – Kobbervikdalen er et pågående prosjekt og det endelige anlegget er planlagt tatt i bruk i 2025.

Det nye anlegget omfatter:

  • Ny ombygget Drammen stasjon inklusive ny Bybru over sporområdet
  • Planskilt kryssing mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen vest for Drammen stasjon
  • Nytt dobbeltspor for Vestfoldbanen i løsmassetunnel og bergtunnel fra kryssing med Sørlandsbanen og til Skoger.
  • Nytt dobbeltspor samt et godsspor på strekningen Drammen stasjon til Gulskogen stasjon

Ny ombygget Gulskogen stasjon Norconsult AS vil bistå med sluttdokumentasjon innen RAMS som sikrer at det nye anlegget tilfredsstiller oppetidskrav og risikoakseptkriteriene til Bane NOR.

  • Gro Aanesland Dahle

    Gruppeleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid