Ren Drammensfjord 2015 - miljøovervåkning

Prosjektet kartlegger forurensningen i og rundt fjorden for å få oversikt over forurensningskilder, koordinere oppryddingsarbeid og overvåke videre utvikling. Norconsult gjennomfører miljøovervåkingen i vann, biota og sedimenter.

Prosjektnavn

Ren Drammensfjord 2015

Kunde

Fylkesmannen i Buskerud

Sted

Norge

Periode

2017

Nøkkeltall

Undersøkelser av vannsøylen: hydrografiske målinger (26 stasjoner), passive prøvetakere (15 stasjoner), miljøgifter i vann (14 stasjoner) og næringssalter (19 stasjoner). Undersøkelser av miljøgifter i: krabbe (7 stasjoner), fisk (3 arter, 2 delområder), sediment (35 stasjoner) og sedimenterende materiale (15 stasjoner).

Oppdraget

Det har tidligere vært ryddet opp i og rundt Drammen by for å redusere spredning av miljøgifter fra industri og verftsvirksomhet og utslipp av organisk materiale/næringssalter fra treforedlingsindustri, avløp og jordbruk.

Løsningen

Planen er at tilførsel av nytt sediment via Drammenselva og Lierelva naturlig skal dekke til resterende forurenset bunnsediment i Drammensfjorden. Det forutsetter at nok sediment tilføres og at det er av tilfredsstillende kvalitet. Norconsult utfører miljøovervåkingen av Drammensfjorden i 2014-2016 for å følge med på fjordens naturlige restitusjon. Undersøkelsen inkluderer prøvetaking og analyse av miljøgifter i sediment, vann og biota (krabbe og fisk) samt næringssalter og planteplankton (klorofyll a) i vannsøylen.

Resultatet

Resultatet presenteres i årlige rapporter. Prosjektet er et samarbeid mellom offentlige etater, grunneiere og industri i området, og koordineres av Fylkesmannen i Buskerud.

  • Anne Fevang

    Fagspesialist

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid