Tverrsektorielt prosjekt om disponering av jord og stein som ikke er forurenset

Bedre håndtering av jord- og steinmasser

Prosjektnavn

Tverrsektorielt prosjekt om disponering av jord og stein som ikke er forurenset

Kunde

Miljødirektoratet

Sted

Norge

Periode

2020 til 2021

Oppdraget

Prosjektet skal sikre en forsvarlig og mer ressurseffektiv håndtering av jord- og steinmasser som ivaretar miljø-, klima- og arealhensyn.

Det tverrsektorielle prosjektet ser på mulige tiltak og virkemidler for å få til en bedre håndtering av ikke-forurensede overskuddsmasser av jord og stein. 11 direktorater og etater har fått i oppdrag av sine departement om å bidra i prosjektet innenfor sine fagfelt. I tillegg er Bærum kommune med for å representere kommunene. Norconsult har bistått i dette arbeidet

Ved å gjenbruke overskuddsmasser kan vi begrense uttaket av nye masser, beslaglegge færre nye arealer, redusere klimagassutslipp og forurensning – i tråd med prinsippene i en sirkulær økonomi.

Løsningen

Det er lagt vekt på tiltak og virkemidler som staten kan påvirke, enten som ansvarlig for lover og forskrifter, eller som bestiller av infrastrukturprosjekter som genererer store mengder overskuddsmasser.

Prosjektet skal ikke ta for seg forurenset jord- og steinmasser eller andre avfallsfraksjoner.

Arbeidet er organisert med en prosjektgruppe og et prosjektstyre med en tilhørende referansegruppe bestående av andre berørte myndigheter, bransjeaktører og forskningsinstitusjoner.

Resultatet

Gruppen utarbeider en omforent anbefaling om tiltak og virkemidler for bedre håndtering av overskuddsmasser.

Resultatene fra prosjektet sammenstilles i en rapport, som oversendes departementene 1. september 2021. Etter prosjektet vil de ulike departementene ta stilling til anbefalingene, og vurdere hvilke tiltak og virkemidler de vil gå videre med.

  • Inger-Anne Gether Rise

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid