Konsernsjef Egil Hogna i Norconsult. (Foto: Johnny Syvertsen)

Årsresultat og fjerde kvartal 2020: God omsetning og underliggende resultatutvikling for Norconsult

Norconsult-konsernet leverte sterk vekst i omsetning og underliggende resultat for 2020, til tross for et utfordrende år preget av koronapandemien. Brutto omsetning for konsernet ble 6 932 MNOK for 2020 mot 6 289 MNOK i 2019. Dette tilsvarer en økning på 643 MNOK (10,2 prosent), hvor den organiske veksten (eks. oppkjøp) er 6,6 prosent. Driftsresultatet, inkludert goodwill av- og nedskrivninger, endte på 438 MNOK mot fjorårets 461 MNOK.

Driftsresultatet er påvirket av en endring i bonusordningen i selskapet Norconsult AS, hvor denne tidligere ble utbetalt som utbytte gjennom en egen aksjeklasse (B-aksjer). B-aksjene er i en ekstraordinær generalforsamling besluttet konvertert til ordinære aksjer og erstattet med en lønnsbonusordning for alle medarbeidere i selskapet. Endringen reduserer driftsresultatet for 2020 i konsernet med ca. 128 MNOK.

Totale goodwill av- og nedskrivninger for konsernet for 2020 beløper seg til 171 MNOK, og EBITA er 610 MNOK, med en margin på 8,8 prosent. Hensyntatt lønnsbonus ville EBITA vært 465 MNOK i 2019 med en tilhørende margin på 7,4 prosent.

Omsetningen for fjerde kvartal i 2020 endte på 1 953 MNOK (1 817), en økning på 7,4 prosent fra samme periode året før. Driftsresultatet ble 85 (94) MNOK, hvilket inkluderer avsetning på 32 MNOK knyttet til lønnsbonus som erstatter den tidligere B-aksjemodellen. Omarbeidelse av sammenlignbare tall for fjerde kvartal 2019 ville ha medført et driftsresultat på 70 MNOK. Underliggende representerer driftsresultatet for siste kvartal 2020 dermed en sterk resultatforbedring sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

– Vi er godt fornøyde med både omsetningsvekst og underliggende resultatutvikling i 2020 og fjerde kvartal. Fjoråret var et spesielt og krevende år med koronapandemien, og jeg har lyst til å rette en spesiell takk til både kunder, samarbeidspartnere og kollegaer, for den innsatsen som er lagt ned. Jeg er imponert og takknemlig for at vi på tross av pandemien kan legge frem et solid resultat, sier konsernsjef Egil Hogna i Norconsult. 

Omsetningsforbedringene kommer fra alle forretningsområder. Norconsult hadde en spesielt god utvikling i Sverige og Danmark i 2020, med nesten 50 prosent resultatforbedring fra området Norden. Omsetningsveksten er både organisk og fra oppkjøp, særlig positivt påvirket av helårseffekter av oppkjøpene av ECT, Øvre Romerike Prosjektering og danske KHS Arkitekter i løpet av 2019. Resultatforbedringen skyldes også koronarelaterte kostnadsbesparelser, blant annet knyttet til færre reiser, kurs, arrangementer osv.

I Norge gjennomførte Norconsult noen mindre oppkjøp i 2020: SG Arkitektur AS på Hønefoss, Kosbergs Arkitektkontor AS i Molde og A3 Arkitektkontor AS i Harstad. Markedsområdet arkitektur merket noe nedgang i aktivitetsnivået som følge av koronapandemien.

Spennende oppdrag og høyt aktivitetsnivå
2020 var et spesielt år for alle. På tross av koronapandemien har Norconsult vunnet flere store og små oppdrag, og samtidig hatt et høyt aktivitetsnivå med flere pågående prosjekter, både i og utenfor Norden.

I Norge fortsetter selskapet sitt arbeid med prosjektering av flere oppdrag innen ulike virksomhetsområder. I Bærum er Norconsult i gang med prosjektet «Vestkorridoren», reguleringsplan på strekningen E18 Ramstadsletta – Slependen vest for Oslo. Norconsult er også i gang med planarbeidet av Ytre Ringvei for Nye Veier i forbindelse med E39 / E18 i Kristiansand. Selskapet jobber med prosjektering av nytt vannrenseanlegg for Asker og Bærum vannverk (ABV). I Brevik er Norconsult i gang med planleggingen av Norges første fullskala fangstanlegg for CO2. Selskapet har også stått for skisse- og forprosjekt av ny lufthavn Bodø, et bærekraftig oppdrag som vil skape rom for en helt ny bydel i kommunen. Norconsult er godt i gang med prosjektering av nytt klinikk- og protonsenter på Radiumhospitalet i Oslo samt andre sykehusprosjekter.

I Sverige har Norconsult vunnet en rekke rammeavtaler innen flere forretningsområder. Selskapet styrket posisjonen innen forretningsområdet Arkitektur og Samfunnsplanlegging gjennom oppdrag for Polarbröd, Lokalförvaltningen Göteborg og for gruvedriftsselskapet LKAB. Norconsult AB har også vunnet oppdraget med å prosjektere akustikken i nytt konserthus i Lund. I desember 2020 offentliggjorde Trafikverket at Norconsult ble tildelt Mälarbanans arbeidsmiljøpris 2020 for nyskapende arbeid med innovasjon, samarbeid og samvittighetsfullt arbeid innen arbeidsmiljø. I november 2020 ble skolebygget Sävehuset kåret til Årets miljøbygg i Sverige.

På Nordhavn i København i Danmark har Norconsult stått for prosjektering av den offentlige rettsbygningen Østre Landsret, et byggeprosjekt med 20 rettssaler, ventearealer og kontorer. Prosjektet er bærekraftssertifisert til gull. Norconsult i Danmark har også vært sentral i prosjekteringen av et betong- og materiallaboratorium ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU), som er en del av et forskningsprosjekt om klimavennlig betong.

Attraktiv arbeidsgiver
I 2020 gjorde Norconsult seg bemerket som selskap innen ulike områder. Norconsult vant AEC Excellence Awards for digital innovasjon i Nye Veier-prosjektet E39 Kristiansand vest – Mandal øst, et samarbeid med AF Gruppen. Dette var bransjens første heldigitale samferdselsprosjekt.

Yrkesaktive ingeniører kåret i november Norconsult til Norges nest mest attraktive arbeidsgiver i den årlige undersøkelsen Universum Professional Survey og best i kategorien rådgivende ingeniør. Ved utgangen av 2020 var det ca. 4 600 medarbeidere i Norconsult, og i løpet av året begynte om lag 400 nye kollegaer i selskapet.

Styrker bærekraftssatsingen

BAE-næringen (bygg, anlegg og eiendom) er Norges største fastlandsnæring, en næring som står for en betydelig del av klimautslippene. Med en verdiskapning på nærmere 400 milliarder og 350 000 medarbeidere, er dette en næring som er helt sentral for verdiskapingen både lokalt og nasjonalt. Norconsult har i 2020 jobbet aktivt – både med kunder og medarbeidere – for å bidra til et mer bærekraftig samfunn gjennom oppdragene. Det er her selskapet har størst påvirkning, men Norconsult har også satt konkrete mål for forbedring av egen drift.

Selskapet deltar i bransjeinitiativet Sammen 2020, hvor selskapet forplikter seg til å bidra til en betydelig klimagassreduksjon for en bransje som i dag står for en stor del av klimagassutslippene. I løpet av 2020 meldte Norconsult seg også inn i UN Global Compact, verdens største bærekraftsinitiativ for bedrifter. Selskapet er også medlen i Skift - et næringslivsdrevet klimainitiativ med formål om å gå foran og vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til nullutslippssamfunnet.

– Til tross for at det er tøff konkurranse i markedet, opplever jeg at Norconsult er godt rigget for videre vekst og utvikling. Gjennom flere år har vi arbeidet systematisk for å rekruttere de beste hodene, de som hele tiden strekker seg litt lenger for å skape verdi for kundene våre. Med satsning på nyskaping og innovasjon både internt og i prosjektene våre, har vi også et godt grunnlag for å stadig utfordre etablerte sannheter, og søke etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger tilpasset morgendagens samfunn, sier Hogna.

  • Kjetil Ekkeren

    Senior kommunikasjonsrådgiver

  • Kontakt oss