Bane NOR Follobanen: Vurdering av strømdistribusjon

Norconsult fikk i september 2022 et oppdrag fra Bane NOR om å vurdere strømdistribusjon rundt returstrømkretsen for Follobaneprosjektet.

Norconsults vurdering av strømdistribusjon dreier seg i hovedsak om anbefaling knyttet til måling og overvåkning av anlegget. Videre har vi anbefalt å gjøre en mer detaljert beregning av returstrømkretsen basert på faktisk forlegning (plassering av kabler). Se nærmere beskrivelse av ni konkrete anbefalinger i rapporten her.

Oppdraget ble utført i perioden september til november. Bane NOR ønsket at Norconsult spesielt skulle vurdere tre ulike problemstillinger for den valgte tekniske løsningen.

  • Definere «kontroll på returstrøm» og kort utredning på hvordan signalanlegget kan påvirkes av returstrømkretsen.  
  • Vurdere om distribusjon av returstrøm er hensiktsmessig i overgang mellom tunnel (TBM) og Innføring Oslo S (IOS).
  • Vurdere behov for etablert sugetrafo (del av returstrømkretsen).

I sluttfasen av oppdraget fikk Norconsult en tilleggsoppgave om å vurdere løsning for jording av høyspenningskabler i Blixtunnelen.

Rapporten er oppdelt i 12 kapitler inkludert vedlegg. I kapittel 1-4 er det gjort rede for den bakenforliggende teorien. I kapittel 5-8 er de aktuelle problemstillingene gjennomgått. Kapittel 7 redegjør for tilleggsoppdrag med jording av høyspenningskablene. Kapittel 9 og 10 viser Norconsults funn og anbefalinger. De siste kapitlene inneholder dokumentinformasjon, referanser og vedlegg.

Rapporten ble utgitt første gang 26.10.2022 og revidert etter høringsrunde hos Bane NOR med ny utgivelse 28.11.2022.

  • Henrik Charlesen

    Senior kommunikasjonsrådgiver

  • Kontakt oss