Bane NOR Follobanen: Vurdering av strømdistribusjon

Norconsult fikk i september 2022 et oppdrag fra Bane NOR om å vurdere strømdistribusjon rundt returstrømkretsen for Follobaneprosjektet.

Norconsults vurdering av strømdistribusjon dreier seg i hovedsak om anbefaling knyttet til måling og overvåkning av anlegget. Videre har vi anbefalt å gjøre en mer detaljert beregning av returstrømkretsen basert på faktisk forlegning (plassering av kabler). Se nærmere beskrivelse av ni konkrete anbefalinger i rapporten her.

Oppdraget ble utført i perioden september til november. Bane NOR ønsket at Norconsult spesielt skulle vurdere tre ulike problemstillinger for den valgte tekniske løsningen.

  • Definere «kontroll på returstrøm» og kort utredning på hvordan signalanlegget kan påvirkes av returstrømkretsen.  
  • Vurdere om distribusjon av returstrøm er hensiktsmessig i overgang mellom tunnel (TBM) og Innføring Oslo S (IOS).
  • Vurdere behov for etablert sugetrafo (del av returstrømkretsen).

I sluttfasen av oppdraget fikk Norconsult en tilleggsoppgave om å vurdere løsning for jording av høyspenningskabler i Blixtunnelen.

Rapporten er oppdelt i 12 kapitler inkludert vedlegg. I kapittel 1-4 er det gjort rede for den bakenforliggende teorien. I kapittel 5-8 er de aktuelle problemstillingene gjennomgått. Kapittel 7 redegjør for tilleggsoppdrag med jording av høyspenningskablene. Kapittel 9 og 10 viser Norconsults funn og anbefalinger. De siste kapitlene inneholder dokumentinformasjon, referanser og vedlegg.

Rapporten ble utgitt første gang 26.10.2022 og revidert etter høringsrunde hos Bane NOR med ny utgivelse 28.11.2022.

Kontaktpersoner

Henrik Charlesen

Senior kommunikasjonsrådgiver

Kontakt oss