GeoRaptor

GeoRaptor optimaliserer planleggingen av infrastruktur

Hvordan finner man den beste traseen for en VA-ledning eller gunstig plassering for en virksomhet? Norconsults nye GIS-verktøy, GeoRaptor, tar hensyn til ulike typer geodata og gir et omfattende grunnlag for vurdering fra et helhetsperspektiv.

Lokalisering av virksomheter og infrastruktur er en prosess som påvirker både miljø og samfunnsfunksjoner. Derfor er det viktig å bruke en metode som tar hensyn til ulike aspekter og vurdere alternativer fra et helhetsperspektiv.

– Med GeoRaptor får du et helhetlig grunnlag, og kan dermed ta velbegrunnede beslutninger knyttet til stedsspesifikke spørsmål, sier Felipe Verdú, teknisk leder innen GIS og fjernanalyse hos Norconsult Sverige.

Rangerer alternative løsninger

GeoRaptor, utviklet av Norconsult og lansert i 2021, bruker flerkriterieanalyse og en vektingsmetodikk i GIS (geografisk informasjonssystem) for å sammenligne steder og strekninger. Gjennom en grundig sammenligning av ulike alternativer kan miljøpåvirkning, kostnader og sosiale effekter vurderes mot hverandre.

– Ved hjelp av GeoRaptor får vi frem korridorer og områder med høye og lave verdier som hjelper til med å rangere alternative løsninger. Verdiene er basert på geografiske data identifisert innenfor analyseområdet, for eksempel skråning, jorddybde, beskyttede områder, verdifull natur, kulturarv, markdekke, veier og bygninger. Innenfor korridoren beregner vi alternative traseer og kommer opp med forslag som kan brukes i beslutningsprosessen, sier Felipe Verdú.

Helhetlig bilde av klimarisiko

GeoRaptor kan brukes for alt fra prosjekter med høy detaljgrad til kommunale detaljplaner og prosjekter på nasjonalt, overordnet nivå. Det kan for eksempel handle om å finne det mest hensiktsmessige stedet for etablering eller utvidelse av en virksomhet, eller den mest optimale strekningen mellom to eller flere tilkoblingspunkter for kraftledninger, vann og avløp, veier, gassledninger eller fibernett.

– Verktøyet kan også identifisere verdifulle dyrehabitat og kart for feltundersøkelser. Dette kan for eksempel gi kommuner et grunnlag for en helhetlig vurdering av klimarisiko og prioritering av tiltak, sier Felipe Verdú.

GeoRaptor bruker Norconsults geodatamappe, som oppdateres og kvalitetssikres kontinuerlig.

– Det finnes en mengde åpne data som kan brukes til analyse, og vi gjennomgår alt innenfor analyseområdet. Vår kunnskap dekker alle områder innen samfunnsplanlegging, noe som er viktig for et pålitelig resultat. Du får en sammenligning av ulike alternativer knyttet til miljø, kostnader og annet som er relevant for prosjektet ditt. På den måten kan vi redusere ressursbruk og få bedre beslutningsgrunnlag i samfunnsutbyggingsprosjekter, sier Felipe Verdú.