Barnetråkkregistrering ved Kjelsås skole i Oslo. (Foto: Norconsult)

Gir barn og unge en stemme i planprosesser

Barnetråkk er en metode for medvirkning som gir barn og unge en stemme i formelle planprosesser. I forbindelse med etablering av ny vannforsyning til Oslo, skal Norconsult gjennomføre Barnetråkkregistreringer ved berørte barneskoler.

– Barn og unge er gruppen som bruker nærmiljøet mest aktivt, og de er også den gruppen som er mest sårbar hvis mulighetene til å drive aktivitet i nærmiljøet forsvinner, sier Signe Egeland Sanda fra Norconsults Planavdeling. Sammen med medarbeidere i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, er hun ansvarlig for å gjennomføre Barnetråkkregistreringen ved skolene.

Skal registrere bruk av nærmiljøet

Flere barneskoler blir berørt av de planlagte anleggsarbeidene knyttet til etableringen av ny vannforsyningskilde for Oslo. Vannet skal føres fra Holsfjorden og til nytt vannbehandlingsanlegg på Huseby, hvor det renses. Fra Huseby føres rent vann i tunnel til Sagene.

Som forberedelse til anleggsgjennomføringen, og for å avdekke behov og se hvilke konsekvenser dette vil ha for barna i nærområdet, har det nylig blitt gjennomført Barnetråkkregistreringer med elever på 6. trinn ved de tre berørte barneskolene Korsvoll, Kjelsås og Disen i Oslo.

– Registreringen belyser hvilke veier og steder elevene bruker i nærmiljøet sitt, og vil gi innspill til tiltak for å tilrettelegge for trafikksikre løsninger for skolebarna og andre myke trafikanter i anleggsperioden, sier Egeland Sanda.

Reduserer sårbarheten ved vannforsyningen

Oslo vil få to uavhengige vannforsyninger, hver med tilstrekkelig kapasitet til å dekke hele byens behov. For å kunne forsyne hele byen fra hvert av vannbehandlingsanleggene må det også bygges nye overføringsledninger for drikkevannet. Disse oveføringsledningene for vannforsyningen kalles stamnettet. Det nye stamnettet vil føre rent vann i tunnel fra Sagene til Disen og videre østover til Trosterud, og fra det eksisterende vannbehandlingsanlegget på Oset til Disen. 

Norconsult bistår for tiden Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune (VAV) med planlegging av stamnettet knyttet til den nye vannforsyningen til Oslo. Norconsult sitt oppdrag er knyttet til teknisk forprosjekt og en geografisk avgrenset del av stamnettet, og gjennomføres i samarbeid med rådgivergruppen MCA (Multiconsult – COWI – Asplan Viak). Oppdraget er et av Norconsults større pågående oppdrag. Til sammen har mer enn 100 av Norconsults medarbeidere vært involvert, innenfor et bredt spekter av fagområder.

– Én vannkilde og ett vannbehandlingsanlegg forsyner i dag ca. 90 prosent av Oslo kommunes befolkning med drikkevann. Dette gjør vannforsyningen svært sårbar. Reservevannforsyningen som Oslo kommune nå bygger, vil redusere denne sårbarheten, sier Terje Jensen, som er oppdragsleder fra Norconsult.

De to prosjektene er organisatorisk samlet, men er i ulik fase. Ny vannforsyning Oslo er vedtatt i Bystyret og er sikret finansiering. Stamnettprosjektet er i utredningsfasen, og skal legges fram for politisk beslutning tidlig i 2022.

– Fremover skal det utarbeides en reguleringsplan med konsekvensutredning for stamnettprosjektet, og Norconsult er involvert i utarbeidelsen av fagrapportene knyttet til konsekvensutredningen. Plan- og bygningsloven pålegger alle som utarbeider planer, offentlige og private, å legge til rette for medvirkning fra barn og unge som er, eller kan bli berørt av planen, sier Jensen.

Viktig del av demokratiopplæring

– Barn og unge er selv eksperter på sitt eget nærmiljø, og kan gi de beste svarene på hva som er viktig for dem, hvilke områder de bruker og hva de ønsker seg. Barn bruker ikke alltid omgivelsene slik voksne tror, og den beste måten å finne ut av deres behov, er å spørre dem direkte, sier Signe Egeland Sanda.

Gjennom registeringene tegnes et eget kart over området, barnas kart, som gir planleggerne viktig informasjon om barn og unges bruk av området. Ved hjelp av denne kunnskapen, kan man i større grad ta hensyn barns bevegelsesmønster og hvilke områder de oppholder seg i. For eksempel kan det være viktige stier og forbindelser som bør opprettholdes i anleggsperioden.

– I tillegg til å få innspill til bruk i planprosesser, ønsker vi at barna som deltar selv sitter igjen med verdifull læring. Når barn og unge blir stilt spørsmål som angår samfunnsutviklingen, må de oppleve at deres stemme blitt tatt på alvor. Dette er en viktig del av barn og unges demokratiopplæring, og en fiktiv deltakelse vil gjøre at de mister tilliten til systemet og lysten til å delta senere i livet. Vi må altså være tydelige på hvorfor vi gjør registreringene, hvordan dataene skal brukes og gi dem en tilbakemelding i etterkant om hvilken effekt innspillene deres har hatt, avslutter Signe Egeland Sanda.

Barnetråkkregistrering kan også benyttes i gjennomføringen av andre prosjekter for å oppnå gode planprosesser.

**