Kevin Medby er ny faglig leder for samfunnssikkerhet og beredskap i Norconsult. (Foto: Norconsult)

Kevin Medby ny faglig leder for samfunnssikkerhet og beredskap i Norconsult

– Basert på Kevins erfaring, faglige tyngde, hans brede og geografisk spredte oppdragsportefølje samt brennende engasjement for utvikling av faget, er han det opplagte valget som faglig leder for samfunnssikkerhet og beredskap, sier Bente Gjerstad, direktør for Miljø og sikkerhet i Norconsult.

Samfunnssikkerhet er definert som samfunnets evne til å verne seg mot og håndtere hendelser som truer grunnleggende verdier og funksjoner og setter liv og helse i fare. Slike hendelser kan være utløst av naturen, være et utslag av tekniske eller menneskelige feil eller bevisste handlinger.

Økende etterspørsel fra kunder

– I dagens marked ser vi en økende etterspørsel etter tjenester innen samfunnssikkerhet og beredskap, og vi har sett behovet for å styrke den faglige utviklingen og styringen i Norconsult, sier Bente Gjerstad. Hun er svært fornøyd med at Kevin Medby har takket ja til stillingen.

– Kevin er en av landets fremste fagpersoner innen dette området og jeg er trygg på at Norconsults videre faglige utvikling innen samfunnssikkerhet og beredskap er i de beste hender, sier hun.

– Å bidra til å redusere samfunnets sårbarhet gjennom målrettede og effektive tiltak, er den mest givende og interessante jobben jeg kan tenke meg. Jeg ønsker å sikre at vi opprettholder vår status som ledende rådgiver innen samfunnssikkerhet og beredskap, og at våre analysemetoder og leveranser innen både fysisk sikring og sikkerhet skal bidra til et tryggere samfunn, sier Kevin, som ikke var i tvil om å takke ja da han ble forespurt rollen.

Jobber for et sikrere samfunn

Kevin Medby har jobbet i Norconsult siden begynnelsen av 2007, og har spisskompetanse og solid erfaring med samfunnssikkerhet og beredskap innen tilnærmet alle selskapets markedsområder. Gjennom lang fartstid i selskapet har han en oppdragsportefølje som strekker seg over hele landet, fra Svalbard i nord til Agder i sør. Medby har, for flere kommuner og ved kommunesammenslåinger, vært sentral i utarbeidelse av helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser samt utvikling av kommunal beredskap etter forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Medby har forelest i temaet ved Norges arktiske universitet i Tromsø, og om samfunnssikkerhet i arealplanlegging ved NTNU. De siste årene har han i stor grad jobbet mot ulike brannvesen i Norge og vært en viktig bidragsyter i utviklingen av disse. Han har vært rådgiver innen beredskap og krisehåndtering på konsernledernivå hos flere av Norconsults kunder, og er i dag gruppeleder for samfunnssikkerhet i avdeling Sikkerhet i Norconsult.