Norconsult deltar i utredning om rørbru over Bjørnafjorden

Som en del av Ferjefri E39, utreder Norconsult, i samarbeid med Reinertsen og Olav Olsen, en rørbru over Bjørnafjorden som et mulig krysningskonsept.

Fjordene som skal krysses langs Vestlandet for å lage en ferjefri vegforbindelse mellom Kristiansand og Trondheim er for dype og brede til å kunne krysses med kjente brukonsepter. En rørbru er en tunell som flyter under overflaten, og kan være et effektivt konsept for brede og dype fjordkryssinger. Et slikt konsept benytter seg av vannets oppdrift fremfor å se på vannet som kun en barriere.

Bjørnafjorden er ca. 5 km bred og over 500 m dyp, og er en av de bredeste fjordene som må forseres for å kunne realisere en ferjefri forbindelse langs Vestlandet.

Norconsult har et stort og faglig dyktig miljø, med spisskompetanse innen store brukonstruksjoner, geoteknikk, geologi og bølgeanalyser. Sammen med hovedsamarbeidspartnerne Norconsult, Reinertsen og Olav Olsen er også Aker Solutions, MarinTek og Snøhetta med i utredningen.

Parallelt med utredningen av rørbru ses det også på ulike flytebrukonsepter som et alternativ til kryssingen. Oppdraget er en del av konsekvensutredningen (KU) for strekningen E39 Aksdal – Bergen og skal ferdigstilles juni 2015.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss