Laven Vifteglye Callome multipartita (EN) er sterkt truet og er funnet av en av Norconsults rådgivere på kalkberg. (Foto: Norconsult)

Norconsult kartlegger naturtyper for Miljødirektoratet

På oppdrag for Miljødirektoratet kartlegger Norconsult naturtyper flere steder på Østlandet og i Trøndelag. Innhentede data skal blant annet danne grunnlag for arbeid med konsekvensutredninger av fremtidige plan- og utbyggingsprosjekter.

Siden 2015 har Norconsult hatt flere store årlige kartleggingsoppdrag av naturtyper etter Miljødirektoratets instruks, som er basert på Natur i Norge-metodikken (NiN). Miljødirektoratet legger opp til at NiN skal overta som gjeldende kartleggingsmetodikk for naturtyper i 2021. Som et resultat av dette, vil NiN-kartlegging bli en naturlig del av konsekvensutredninger i plan- og utbyggingsprosjekter der natur kan bli berørt.

– Vi foretar allerede naturkartlegging som en del av konsekvensutredninger, men NiN-metodikken vil trolig inngå som en større del av dette arbeidet fremover. Dette kan på sikt gi bedre samordning av kartlegginger som foretas, sier miljørådgiver Sylvia Stolsmo i Norconsult.

Aktiv bidragsyter

Norconsult har bidratt svært aktivt i arbeidet med å evaluere og utvikle NiN-systemet, og har også vært med i flere runder av evaluering av tekniske hjelpemidler i kartleggingen. I 2019 ble Norconsult, sammen med Miljøfaglig utredning, engasjert av Vegdirektoratet for å gjøre sammenliknende studier av tidligere kartleggingsmetoder sett opp mot kartlegging etter Miljødirektoratets instruks. Dette arbeidet ledet også til utvikling av forslag til hvordan data fra NiN-kartlegging best kan benyttes i konsekvensutredninger.

Fastsetter økologisk kvalitet

Norconsult med underleverandører har de siste årene kartlagt naturtyper i store arealer i Akershus, Buskerud, Østfold, Vestfold, Telemark, Trøndelag, Troms og Finnmark. Også i år kartlegger Norconsult flere områder rundt Ås, Vestby, Ski, Askim, Mysen, Røyken, Slemmestad, Drammen, Eikeren, Hokksund, Nøtterøy, Tønsberg og Inderøy.

I alle disse oppdragene har Norconsult vært, og er, oppdragsleder, og stått for opplæring, harmonisering og kvalitetssikring av underkonsulenter fra andre selskap. Dette har gitt Norconsult en spesiell innsikt i både teoretiske og praktiske sider av kartleggingsarbeidet samt effektive metoder for forarbeid, optimalisering av feltinnsats og praktisk bruk av blant annet NiN-app, Arter-app og NiN-web.

Hensikten med disse oppdragene er å ved hjelp av feltkartlegging fremskaffe naturtypedata (planter, mose, lav og så videre) med utgangspunkt i NiN, og fastsette den økologiske kvaliteten i områdene som er kartlagt. Dataene som samles inn, skal inngå i det som kalles økologisk grunnkart, en oppdatert database med samling av ulike kartlag som gir informasjon om hvor i landet naturtyper, arter og landskapstyper forekommer. Disse skal blant annet danne grunnlag for arbeid med konsekvensutredninger av plan- og utbyggingsprosjekter.

Kompetanse på naturmangfold i Norconsult

– Norconsult har åtte økologer og naturforvaltere med kompetanse på terrestrisk naturmangfold. Fem av disse deltar i NiN-kartleggingen i år. I tillegg har vi en like stor gruppe med ferskvannsøkologer og limnologer i avdelingen som dekker ferskvann og marint, sier sier Elise Førde, avdelingsleder for Energi – Miljø, konsekvensutredning og miljøoppfølging i Norconsult.

Norconsult ufører naturkartlegging på land og i vann i alle typer plan- og utbyggingsprosjekter, fra boligutbygging, via samferdselsprosjekter til energianlegg.

– I alle store utbyggingsprosjekter er det krav om å utføre konsekvensutredninger der naturmangfold er et viktig tema. I tillegg til kartleggingen gir vi innspill til hvordan verdifulle forekomster kan ivaretas ved planjusteringer eller skadereduserende tiltak, sier Elise Førde.