På oppdrag for NHO har Norconsult utarbeidet en rapport om årsaker til kostnadsøkninger i norske vegprosjekt. (Foto: Norconsult)

Norconsult med rapport for NHO: Årsaker til kostnadsøkninger i norske vegprosjekt

Norconsult har på vegne av NHO utarbeidet en rapport om årsaken til kostnadsøkninger i norske vegprosjekt. Her kan du lese rapporten.

Om rapporten:

Det har i flere år vært en kraftig økning i investeringene i samferdselsinfrastruktur i Norge, både på veg og bane. NHO er opptatt av at disse økte ressursene ikke «spises opp» av unødvendige kostnadsøkninger, men at midlene brukes på en for samfunnet mest mulig effektiv og målrettet måte.

NHO har med en viss bekymring registrert eksempler i media og utredninger som tyder på at man i mange prosjekter har opplevd at den endelige kostnaden på samferdselsprosjekter har blitt langt høyere enn de første kostnadsanslagene skulle tilsi. NHO ønsker å få belyst i hvilken grad dette er tilfelle, hva eventuelt årsakene til dette er, samt hva som kan eller bør gjøres.

Denne rapporten omhandler kostnadsutviklingen i store vegprosjekter. I rapporten presenteres resultater og vurderinger om kostnadsforhold fra tidligere utredninger, intervju med nøkkelpersoner innen offentlig forvaltning og entreprenørbransjen, samt en kartlegging av et utvalg pågående og gjennomførte vegprosjekter. Denne rapporten sammenstiller og gjør en samlet vurdering av dette materialet.

Les og last ned rapporten her.

Endringer som kostnadsdriver

Det er problematisk at samferdselsprosjekt har vist seg å bli mer, til dels mye mer, kostbare enn opprinnelig lagt til grunn. De viktigste grunnene til økningene er endringer i innhold, økt omfang eller endrede forutsetninger for prosjektet i de tidlige faser. Flere eksempler presenteres i denne rapporten. Et stykke på vei kan disse kostnadsøkningene tilskrives at man i tidlige utredninger har brukt en metodikk som ikke ivaretar kostnader som følge av ukjente, men erfaringsmessig påregnelige, kostnadsdrivende faktorer. Kanskje viktigere er det at prosjektene, gjennom planleggingsfasen og over, tid får høyere kostnader som følge av utvidelser av prosjektet og økte krav til standard og kvalitet. Både lokale og sentrale myndigheter er kilder til slike kostnadsøkninger. I byggefasen, dvs. etter vedtak om realisering av prosjektet og hvor prosjektets innhold i stor grad er fastlagt, synes kostnadene stort sett å bli som forutsatt. Det er derfor svært sjelden tale om kostnadssprekk i ordets rette forstand. I rapporten drøftes endringer for å forbedre situasjonen.

Norconsult har fått viktig informasjon og bistand, gjennom intervju, dialogmøter, samtaler og e-postkorrespondanse, fra flere sentrale personer i Statens vegvesen, NHO, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Byggenæringens Landsforening (BNL), Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Skanska, Veidekke, Nye Veier AS og fylkeskommuner rundt om i landet knyttet til innhenting av riktige og pålitelige data som kilde for kartleggingen.

Rapporten er utarbeidet av Norconsult v/ Sindre Blindheim, med bistand fra Einar Bowitz, Hans Petter Duun og Lage Lyche m.fl. i Norconsult AS.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss