Norconsult, med arbeidsfellesskapet HR-NOR AS, har utarbeidet en rapport om investeringsbehov i dagens sykehusstruktur for Sykehuset Innlandet HF.

Norconsult-rapport: Stort investeringsbehov i dagens sykehusstruktur

En fersk rapport som Norconsult, med arbeidsfellesskapet HR-NOR, har utarbeidet for Sykehuset Innlandet HF, viser at det må investeres om lag 10,4 milliarder kroner dersom dagens sykehusstruktur skal gi mulighet for forsvarlig sykehusdrift fram til 2040

Beregningene gir Sykehuset Innlandet et sammenligningsgrunnlag når aktuelle modeller for en fremtidig sykehusstruktur skal vurderes.

Sykehuset Innlandet vil i november legge frem sin utredning av fremtidig sykehusstruktur. Her vurderes ulike modeller med ett, to og tre akuttsykehus i Mjøsregionen i kombinasjon med flere prehospitale og desentraliserte tjenester, samt fremtidens psykiske helsevern og habiliterings- og rehabiliteringstjenester. Alle modellene krever betydelige investeringsmidler til nybygg og/eller til videreutvikling av dagens bygningsmasse.

I tråd med statlige retningslinjer skal det også utredes et nullalternativ, konsekvensene av å videreføre dagens struktur. Norconsult har levert utredningen, som en del av oppdraget om idéfaseutredning for fremtidig sykehusstruktur med arbeidsfellesskapet HR-NOR AS. I sine beregninger har Norconsult tatt hensyn til endringer i pasientgrunnlag og nødvendig vedlikehold og oppgraderinger frem mot 2040. Rapporten omfatter alle dagens seks somatiske og to psykiatriske akuttsykehus, samt habiliterings- og rehabiliteringsinstitusjoner i Ottestad.

Nødvendige tiltak

Beregningene er delt i to perioder. For de kommende ti årene anslår Norconsult at det må gjøres årlige oppgraderinger på om lag 123 millioner kroner. Det omfatter tiltak som må gjennomføres for at lover og forskrifter skal være oppfylt og at bygningsmassen med tilhørende tekniske anlegg har tilfredsstillende teknisk tilstand for forsvarlig drift.

For de påfølgende 15 årene er det beregnet en omfattende rehabilitering av deler av bygningsmassen og de tekniske anleggene, slik at dette kan være rustet for sykehusdrift frem til 2040. For de ni enhetene er dette anslått til 9,2 milliarder kroner. Av dette utgjør behovet ved de fire somatiske akuttsykehusene i Mjøsregionen om lag 6 milliarder kroner.

Samlet sett gir det et kostnadsanslag for nullalternativet på om lag 10,4 milliarder kroner. I tillegg er det anslått vedlikeholdskostnader på om lag 66 millioner kroner hvert år frem til 2040.

Like store rom

Norconsult poengterer at dette investeringsalternativet tar utgangspunkt i dagens situasjon, og ikke inneholder vurderinger av hvor godt bygningsmassen er egnet for moderne sykehusdrift i fremtiden.For eksempel, omfattes ikke ombygginger til enkeltrom, større operasjonsstuer, samling av poliklinikkrom eller nye logistikkløsninger av Norconsults beregninger for nullalternativet.

– Rapporten viser at den eksisterende bygningsmassen, med tilførsel av tilstrekkelige midler, kan opprettholde tilstrekkelig standard for forsvarlig sykehusdrift frem til 2040. Beregningene gir imidlertid ikke svar på om dette vil gi en rasjonell pasientflyt, være hensiktsmessig for de ansatte, eller være tilstrekkelig tilpasset fremtidige behandlingsformer. Denne typen vurderinger er gjort av andre i forbindelse med Tilstands- og egnethetsanalysen, sier sivilingeniør Lars Helge Ruud i Norconsult.

Stort investeringsbehov uansett strukturvalg

Prosjektdirektør Roger Jenssen i Sykehuset Innlandet mener rapporten gir et godt sammenligningsgrunnlag når de aktuelle modellene for en fremtidig sykehusstruktur skal vurderes.

– Det er behov for betydelige sykehusinvesteringer i Innlandet, enten det velges å bygge nytt eller å videreutvikle dagens bygningsmasse. Nullalternativet er et godt referansepunkt når vi skal vurdere hvilken investering som vil ha størst verdi for fremtidens pasienter, sier Jenssen.

Sykehuset Innlandet legger frem sin idéfaserapport med en faglig innstilling i november. Det avholdes en bred høring på nyåret før styret i Sykehuset Innlandet vil avklare fremtidig sykehusstruktur i juni 2017.

Snittalder 45 år

Sykehuset Innlandet har i dag en samlet bygningsmasse på ca. 330.000 kvadratmeter med en arealvektet gjennomsnittsalder på 45 år. En analyse av arbeids- og pasientflyten i dagens struktur ble presentert i en Tilstands- og egnethetsanalyse våren 2016.

Denne nyhetssaken er skrevet av, og gjengitt med tillatelse fra Herman Stadshaug, Sykehuset Innlandet HF.