Norske vegprosjekt endres over tid, noe som fører til økte kostnader. (Foto: Norconsult)

Norconsults Sindre Blindheim: – Derfor blir ferjefri E39 så mye dyrere enn først antatt

Sindre Blindheim, avdelingsleder for Plan og samferdsel ved Norconsults Ålesundkontor, har skrevet leserinnlegget "Norske vegprosjekt endres over tid – Derfor blir ferjefri E39 så mye dyrere enn først antatt". Leserinnlegget er publisert på rbnett.no, nettsidene til Romsdals Budstikke.

"Når større norske vegprosjekt endelig er kommet frem til konkretisering, og vedtak om realisering fattes, er det typiske at prosjektet er annerledes enn hva det «i starten» var. Det som ofte starter opp som et ønske om en ny vegstrekning, med skisser om eksempelvis tofelts veg og relativt enkle løsninger, ender ikke sjeldent opp i store firefelts motorveger med store kryssløsninger og bruer, samt omfattende tiltak på tilgrensende vegnett. Det er dette som har vist seg å være hovedkilden til at kostnadene ved vegprosjekt ofte blir langt høyere enn først anslått. Ved vurderinger og prioriteringer av vegprosjekt i tidlig fase er det sentralt å ta høyde for at utvidelser og kvalitetshevinger over tid gjør at prosjektene ender opp med å bli vesentlig dyrere enn opprinnelig lagt til grunn."

Her kan du lese hele leserinnlegget på rbnett.no.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss