Norconsult og Statens vegvesen samarbeider om å utvikle nye metoder og tankesett med utgangspunkt i fremsyns- og scenariometodikk.

Planlegging av mobilitet for en usikker fremtid: Heller nesten rett enn nøyaktig feil

For å planlegge robuste tiltak med bedre beslutningsgrunnlag, samarbeider Norconsult og Statens vegvesen om å utvikle nye metoder og tankesett med utgangspunkt i fremsyns- og scenariometodikk. Nå har Norconsult levert en rapport som viser mulighetsrommet for fremtidig mobilitet i små og mellomstore norske byer.

Fremsyn, herunder bruk av scenarioer, kan hjelpe planleggere og beslutningstakere til å stille bedre spørsmål og forberede seg på endringer, også uforutsette. Hva kan skje i fremtiden? Hvordan kan vi forberede oss bedre på det som kan skje? Hva ønsker vi skal skje, og hvilke valg må vi gjøre i dag for å oppnå dette? Hensikten er bedre beslutningsgrunnlag, investeringer og løsninger.  

Fremsyn er et samlebegrep som handler om å utforske, forstå og tenke strategisk om fremtiden og det som driver utviklingen av samfunnet. Scenarioer innebærer da ikke rene framskrivninger eller prognoser, men en mer helhetlig og strukturert beskrivelse av flere mulige fremtider. 

Usikkerhet og endringer gir nye behov

Transportplanleggingen står overfor store utfordringer på vei mot fremtidens mobilitet- og transportsystemer. Samfunnet og fremtiden preges av usikkerhet, som for eksempel rask teknologisk utvikling, ustabilitet, økte kostnader og pandemi.

Endrede trender og holdninger gir utfordringer knyttet til bruken av etablerte metoder og verktøy – fordi usikkerheten er stor. Det er ikke lenger nok å basere seg på kunnskap om gårsdagens teknologi og reisevaner for å forstå fremtiden. Derfor er det behov for å videreutvikle bransjens tankesett, analyseverktøy og metoder – og utvikle kompetansen til etater, rådgivere og fagpersoner. Det krever endringer hos både offentlige myndigheter og private aktører. 

Scenarioer for bærekraftig mobilitet i norske byer mot 2050  

De to seneste årene har Norconsult bistått Statens vegvesen i flere oppdrag, hvor målet er at fremsyn og scenarioer skal bli et supplement til eksisterende metoder og modeller. Hensikten er å tilrettelegge for bærekraftig utvikling og gode beslutninger.

Norconsult leverte nylig en rapport til Statens vegvesen som synliggjør et bredt mulighetsrom for fremtidig mobilitet i små og mellomstore norske byer (opptil 100 000 innbyggere) gjennom å beskrive fire mulige scenarioer; Scenarioer for bærekraftig mobilitet i norske byer mot 2050

I oppdraget har Norconsult samarbeidet tett med Statens vegvesen. I tillegg har eksterne nasjonale aktører har vært involvert i workshop og spørreundersøkelse, og internasjonalt anerkjente eksperter har bistått i en rådgivende rolle ved sentrale workshops og milepæler. 

Oppdraget er en naturlig fortsettelse av workshopen "Models, Methods and Mindset" fra våren 2022 (https://www.norconsult.no/aktuelt/nyheter/hvordan-ta-fremtidsrettede-beslutninger-i-samferdselssektoren/), som Norconsult arrangerte i samarbeid med Statens vegvesen. 

  • Henrik Charlesen

    Senior kommunikasjonsrådgiver

  • Kontakt oss