Truls Inderberg, direktør for vann og avløp i Norconsult. Foto: Norconsult

Stort behov for effektivisering av prosjekter i vannbransjen årene fremover – økt innovasjon er løsningen

En rapport utarbeidet av Norconsult for Norsk Vann, angir hvordan man kan få til mer innovasjon i prosjektene. Rapporten ble først presentert på Norsk Vanns fagtreff 16. og 17. mars.

Det er et svært stort kommunalt investeringsbehov i vannbransjen i årene fremover mot 2040; totalt 332 milliarder kroner. Og det er ikke likegyldig for sluttresultatet hvordan pengene brukes.

Onsdag 17. mars holdt Truls Inderberg, direktør for vann og avløp i Norconsult, et innlegg under Norsk Vanns fagtreff, hvor han fremholdt følgende:

«Oppgavene vannbransjen står overfor fremover er formidable. Vi har en plikt til å lete etter smartere, raskere, mer effektive og ikke minst mer bærekraftige måter å bygge VA-anleggene på. For å få til det er vi avhengig av mot, vilje og evne til nytenkning. Vi skal huske at vi kan komme langt med å tenke litt nytt, kanskje sette sammen velbrukt kunnskap eller metode på en ny måte. Innovasjonshøyden trenger ikke alltid å være så stor, resultatet av nytenkningen er ikke alltid proporsjonalt med innovasjonshøyden. Tenk nytt, bruk de gode metodene som finnes for innovasjonsvennlige anskaffelser, og kanskje alle viktigst; bidra til dialog! Vi er smartere sammen!»

Innovasjon er viktig

Innovasjon er nye måter å utføre prosjekter på, både for anleggenes utforming og hvordan de utføres. En betingelse er økt verdi og kvalitet i de ferdige anleggene.

Stimulans til innovasjon i prosjektene betyr ikke nødvendigvis nye fancy løsninger overalt. Utstrakt bruk av «hverdagsinnovasjon», små men viktige endringer og et bevisst forhold til hvordan behov beskrives - fremfor detaljerte lister over hva som skal gjøres - er viktig å få frem når jobbene skal bestilles.

En tilbudsprosess som legger til rette for innovasjon i prosjektet kalles en innovativ anskaffelse. De forskjellige innovative anskaffelsesprosessene bør benyttes når vi opplever å ha et behov som ikke dekkes av tilgjengelige løsninger eller når vi ønsker å gjøre kjente ting på en ny måte. I vurderingen av om det er behov for en innovativ anskaffelse er vurdering av innovasjonshøyde for behovet helt vesentlig. Bransjen har behov for de enkle og effektive små oppfinnelsene og med lav innovasjonshøyde og de langsiktige utviklingsløpene med store ressurser og lang varighet.

Stort potensiale

I Norconsults utarbeidelse av rapporten for Norsk Vann er det gjennom samarbeid og intervjuer med en rekke aktører, avdekket hvordan det står til med innovasjon i Vannbransjen. Det er et potensiale for å ta i bruk innovasjon i langt større grad enn i dag. Selv om det finnes motforestillinger mot å prøve nye metoder på grunn av frykt for eksempelvis økte driftsutfordringer, er det også en stor velvilje for innovasjon. Her er de yngre ofte de mest fremoverlente.

Det er gitt gode eksempler på hvordan man kan gå frem for å anskaffe innovativt avhengig av hvilket prosjektbehov som skal dekkes og hvor modent prosjektet er. Innovasjon innebærer i denne sammenheng også å få bærekraftige løsninger og nye måter å samarbeide på inn i kontraktene ved hjelp av vektlegging i evalueringskriteriene. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Leverandørutviklingsprogrammet er gode steder å hente ytterligere informasjon om metodene som er gjennomgått i rapporten. Det er viktig å bruke riktig metode i en vurdering av hvert enkelt prosjekt og hva man vil frem til. For å få markedet med på gode innovative tilnærminger er tidlig leverandørdialog å anbefale. Gjør man dette på riktig måte, hemmer det ikke mulighetene for den enkelte leverandør å bli med i konkurransen om å vinne de endelige leveransene.

Det finnes i dag en rekke støtteordninger til bruk for å gjøre større innovasjoner. Det er imidlertid ikke lett tilgjengelig å ta de i bruk av kommuner med knapphet på ressurser, så dette blir ikke brukt i tilstrekkelig grad.

Kommune-Norge i samarbeid med aktørene bør nå kjenne sin besøkelsestid og aktivt bruke innovasjon som et virkemiddel til effektiv bruk av de store midler som kommer til prosjekter i årene fremover i vannbransjen.